Mergi la conţinutul principal

 


Structura

Direcția coordonare și monitorizare operațională

-         Secţia monitorizare operaţională

-         Secţia coordonare operațională și managementul crizelor

-         Serviciul cooperare operațională

Direcția analiza riscurilor

Direcția evaluare operaţională şi control organizațional

-         Secţia control managerial

-         Serviciul evaluare tematică

Direcţia management instituțional

-         Secția resurse umane și reglementare juridică

-         Serviciul financiar-administrativ

-         Serviciul managementul documentelor și protecția informațiilor


Misiunea

 •  Misiunea Inspectoratului constă în dezvoltarea sistemului de management operațional la nivelul Ministerului, exercitarea funcțiilor de supraveghere şi control ale Ministerului în domeniul managementului operațional și organizaţional, implementarea politicilor în domeniile sale de competență și asigurarea funcționalității sistemului de interoperabilitate în cadrul Ministerului.

Funcţiile de bază

 • de realizare a politicii de stat – prin participarea și/sau acordarea suportului, inclusiv informațional, la elaborarea documentelor de politici în domeniile de activitate ale Inspectoratului, precum și implementarea politicilor statului și asigurarea executării actelor normative în domeniile respective;

 • de reglementare – prin elaborarea și aprobarea regulamentelor, instrucțiunilor și regulilor orientate spre punerea în aplicare a prevederilor actelor normative de nivel superior;

 • de suport decizional – prin asigurarea fundamentării deciziilor conducerii Ministerului în procesul de realizare a managementului integrat al forțelor și mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • de monitorizare și informare – prin monitorizarea continuă la nivelul Ministerului a evenimentelor produse pe plan național şi internațional, în vederea cunoașterii situației operative, sporirii capacității de reacție și asigurării fluxului informațional continuu;

 • de analiză – prin analiza informațiilor și evaluarea riscurilor la adresa ordinii și securității publice;

 • de planificare și cooperare – prin participarea la elaborarea, coordonarea şi implementarea planurilor și procedurilor în domeniul managementului operațional și gestionarea situațiilor specifice și de criză, în cooperare cu alte autorități ale statului cu competențe în domeniu;

 • de asigurare a interoperabilității – prin coordonarea îndeplinirii în mod integrat a măsurilor planificate și asigurarea, la indicația ministrului afacerilor interne, a coordonării operaționale integrate cu forțele şi mijloacele subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • de supraveghere, evaluare şi control – prin analiza continuă sau periodică a informațiilor în domeniul managementului operațional și organizațional, precum și evaluarea respectării de către subdiviziunile din cadrul Ministerului a prevederilor legislației, potrivit domeniilor de competență atribuite acestora. 


Atribuțiile

 •   asigură punerea în aplicare şi executarea prevederilor actelor normative, precum şi realizarea documentelor de politici în domeniile de competenţă atribuite Inspectoratului;

 •   asigură suportul conducerii Ministerului în coordonarea/dirijarea operațională integrată a forțelor şi mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • monitorizează evenimentele și asigură managementul informației din sfera de competență a Ministerului;

 • realizează managementul datelor și informațiilor privind riscurile la adresa ordinii și securității publice, precum și apariția altor situații specifice și de criză, care presupun utilizarea mai multor categorii de forțe şi mijloace din cadrul Ministerului și alte instituții ale statului cu competențe în domeniu;

 • asigură activitatea Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică;

 • prezintă propuneri conducerii Ministerului, în cazul declanșării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, pentru punerea în aplicare a planurilor situaționale și a celor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice și acțiunilor de ordine publică;

 • coordonează interacțiunea dintre forțele subdiviziunilor Ministerului în cadrul evenimentelor publice cu grad de risc sporit și gestionarea situațiilor specifice, care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul Ministerului, precum și forțele altor autorități ale statului, în baza planurilor de cooperare interinstituțională;

 • coordonează proiectarea operațională la nivel strategic și evaluează activitățile de proiectare operațională în cadrul autorităților administrative subordonate Ministerului;

 • supraveghează funcționalitatea sistemului de interoperabilitate și standardizare a managementului operațional al Ministerului;

 • evaluează şi controlează planificarea și organizarea managementului operațional şi organizațional al subdiviziunilor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, precum și monitorizează îndeplinirea măsurilor pentru lichidarea neajunsurilor şi iregularităților constatate;

 • realizează, potrivit competențelor atribuite, activități pentru prevenirea şi combaterea criminalității, asigurarea ordinii și securității publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, în conformitate cu prevederile legislației;

 • implementează bunele practici internaționale cu incidență asupra domeniului de activitate;

 • exercită alte atribuţii ce decurg din prevederile prezentului Regulament și ale legislației. 


Cadrul normativ

  • Ordinul MAI nr. 235/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru privind regimul de pază și control al accesului în sediile Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI;

  • Ordinul MAI nr. 61/2017 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea pazei și regimului de acces în sediul Ministerului Afacerilor Interne;

  • Ordinul MAI nr. 80/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind interoperabilitatea componentelor managementului operațional al Ministerului Afacerilor Interne;

  • Ordinul MAI nr. 14/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind pregătirea și desfășurarea instruirii prin exerciții a personalului subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne;

  • Ordinul MAI nr. 16/2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind creșterea capacității de reacție a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne;

  • Ordinul MAI nr. 396/2019 privind consolidarea activității de analiză a informațiilor și evaluare a riscurilor în Ministerul Afacerilor Interne;

  • Ordinul MAI nr. 791/2019 cu privire la managementul fluxului informațional din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne;

  • Ordinul MAI nr. 10/2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de organizare şi efectuare a controalelor în Ministerul Afacerilor Interne;


Transparență

 
Achiziții publice
 
Plăți salariale achitate unor categorii de personal
 
Deplasări de serviciu în străinătate
 
Lista cadourilor declarate de către angajații IMO

Heraldica

Decizia nr. 222 din 14 noiembrie 2023 înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a însemnelor corporative ale Inspectoratului de Management Operațional al MAI.

 

 • STEMA INSPECTORATULUI DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL

 •  

STEMA

 • DRAPELUL INSPECTORATULUI DE MANAGEMENT OPERAȚIONAL

DRAPEL

 

Audiența

 • În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 463/2019 cu privire la organizarea audienței, audiența cetățenilor de către conducerea Inspectoratului de Management Operațional se va efectua conform programului de audiență.

   

  Numele, Prenumele

  Funcția

  Ziua de audiență

  Valentin CIOCLEA

  Șef Inspectorat

  prima zi de luni și a treia zi de vineri a lunii, în intervalul orelor: 14:00 – 17:00

  Sergiu GOLOVACI

  Șef adjunct Inspectorat

  prima zi de luni și a treia zi de vineri a lunii, în intervalul orelor: 14:00 – 17:00

   

  Programarea la audiență al cetățenilor este asigurată de către angajații Serviciului managementul documentelor și protecția informațiilor al Direcției management instituțional a Inspectoratului de Management Operațional, conform înregistrării prealabile la numărul de telefon: 022-255-441; e-mail: imo@mai.gov.md.


Contacte

 • MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 75;

 • Tel.: secretariat:+373 (22) 255-441, e-mail:imo@mai.gov.md