Mergi la conţinutul principal

Conducerea

ion.b

Director al Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI

Datele personale

 • Numele Prenumele: BOTNARI Ion

 • Data nașterii: 18 martie 1986

 • Locul nașterii: satul Pepeni, raionul Sângerei, Republica Moldova

 • Naționalitate: Republica Moldova

 • E-mail: ion.botnari@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2001 – 2004 Liceul Teoretic ”Alexandru Agapie”;

 • 2004 – 2008 Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI, Facultatea Drept, jurist, licențiat în drept;

 • 2008 – 2009 Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI, diplomă de master, specialitatea – Drept Penal;

 • 2011 – 2012 Școala Națională de Cercetări, Bruxelles, Belgia, specialitatea – Analiza Informațiilor;

 • 2016 – 2018 Masterat al Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România. Specializarea Științe penale și criminalistică;

 • 2021 – în curs doctorand în cadrul ”Ștefan cel Mare” a MAI.

Activități de instruire:

 • noiembrie 2007 – Analiza criminală tactică, certificat;

 • iunie 2008 – Training de însuşire a soft- ului i2 Analyst Notebook, certificat;

 • octombrie 2008 – Tehnici de interogare și negociere, certificat;

 • mai 2010 – Metode și tehnici de analiză operativă, certificat;

 • iunie 2012 – Metode criminalistice moderne, certificat;

 • iunie 2013 – Training realizat de către Ministerul Afacerilor Interne, Republica Polonă, în cadrul proiectului Polska Pomoc, în domeniul ”Analiza criminală și analiza criminalității”;

 • noiembrie 2014 – Project management in home affairs field, certificat;

 • martie 2015 – Project management in the field of home affairs, certificat;

 • decembrie 2016 – Process Management for SEPCA, certificat;

 • iunie 2019 – Conferința științifico – practică Activitatea specială de investigații și respectarea drepturilor persoanei : probleme actuale de doctrină, legislație și practică;

 • octombrie 2022 – Task management. Conducerea echipei. School of Business Communications;

 • decembrie 2022 – Forumul Internațional privind cooperarea durabilă în context academic internațional România – Republica Moldova – Ucraina.

Experiența profesională:

 • decembrie 2023 – prezent: Director al Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova;

 • mai 2023 – noiembrie 2023: Șef serviciu securitate în cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;

 • noiembrie 2021 – aprilie 2023: business analyst în cadrul unei companii petroliere;

 • aprilie 2020 – noiembrie 2021: Șef Direcție analiza informațiilor a Inspectoratului General al Poliției;

 • 2015 – 2020: Șef al Centrului de analiză a al Inspectoratului național de investigații a Inspectoratului General al Poliției;

 • 2014 – 2015: Șef secție în cadrul Centrului de analiză a al Inspectoratului național de investigații a Inspectoratului General al Poliției;

 • 2013 – 2014: ofițer principal în cadrul Centrului de analiză a informațiilor al Inspectoratului național de investigații al Inspectoratului General al Poliției;

 • 2012 – 2013: inspector superior în cadrul Secției informații și analiză a Departamentului poliție a MAI;

 • 2010 – 2012: Inspector în cadrul Direcției de Combatere a crimei organizate a MAI a Departamentului servicii operative al MAI;

 • 2008 – 2010: Inspector în cadrul Direcției de Combatere a crimei organizate a MAI a Departamentului servicii operative al MAI.

Publicații, articole:

 • Caracteristica criminalistică – metodă de cercetare a infracțiunilor comise de grupările criminale organizate. Publicat în Materialele Conferinței științifice naționale Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigații din 10 noiembrie 2022; 

 • Cooperarea subiecților care efectuează activitatea specială de investigații în vederea acumulării datelor şi informațiilor aferente grupurilor criminale organizate. Publicat în Materialele Conferinței științifice cu participare internațională Protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii și securității publice din 08 decembrie 2022;

 • Particularitățile cercetării infracțiunilor comise de grupurile criminale organizate dirijate din penitenciare. Publicat în revista Legea și Viața. Conferința științifică interuniversitară cu participare internațională Prevenirea și Combaterea criminalității : probleme, soluții și perspective Ediția a V-a, Chișinău, 18 mai 2023;

 • Traficul ilicit de bunuri culturale în aspectul condițiilor actuale. Publicat în revista Legea și Viața. Conferința științifică interuniversitară cu participare internațională Prevenirea și Combaterea criminalității : probleme, soluții și perspective Ediția a V-a, Chișinău, 18 mai 2023;

 • The profile of organised criminal groups in the Republic of Moldova. Publicat în revista ACROSS la data de 14.06.2023. Link: https://doi.org/10.5281/zenodo.8037193.

Experiența profesională:

 • iunie 2018 – Letter of Appreciation in recognition of excellent cooperation with the European Cybercrime Centre and the successful outcome of operation Taiex;

 • august 2019 – Letter of Appreciation in recognition of excellent cooperation with the Analysis Project Smoke and the successful outcome of operation Gost;

 • Ordinul “Credință Patriei” clasa III, Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1738-VIII din 27 august 2020.

Grad special

 •  comisar principal

Starea civilă

 • Căsătorit, educă doi copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – nivel intermediar;

 • Engleza – nivel elementar;

 • Franceza – nivel avansat.


Structura

STRUCTURA

 


Transparența

 
Planul de acțiuni al STI al MAI
 
Rapoarte de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice.
 
Plăți salariale achitate unor categorii de personal
 
Deplasările de serviciu efectuate în străinătate

Misiunea

 • Misiunea Serviciului Tehnologii Informaționale este de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor statului în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor în sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne.


Funcțiile:

 

 • crearea, gestionarea și dezvoltarea sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este STI;

 • prestarea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice;

 • crearea, administrarea, asigurarea funcționării și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului Afacerilor Interne;

 • asigurarea și gestionarea serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.


Atribuţiile:

 •   În scopul creării, gestionării și dezvoltării sistemelor și resurselor informaționale de stat al căror deținător este:

   gestionează evidențele și bazele de date ce conțin date cu caracter operativ-informațional, despre căutare, cu caracter criminal, contravențional, dactiloscopic, statistic și alte tipuri de informații;

   - gestionează fondul arhivistic central al Ministerului;

   - asigură schimbul de date dintre sistemele și resursele informaționale ale Ministerului cu organizațiile internaționale, conform acordurilor/tratatelor internaționale și legislației naționale cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

   - asigură schimbul de date dintre sistemele și resursele informaționale ale Ministerului cu sistemele și resursele informaționale ale altor participanți la schimbul de date, în conformitate cu prevederile legislației cu privire la schimbul de date și interoperabilitate și ale legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

   - asigură colectarea, stocarea, prelucrarea și furnizarea informațiilor statistice privind starea infracționalității la nivel național, a datelor cu caracter operativ-informațional, despre căutare, cu caracter criminal, contravențional, dactiloscopic, arhivistic și altor tipuri de informații;

   - asigură constatarea și examinarea contravențiilor atribuite în competența Serviciului;

   - asigură implementarea documentelor de politici cu referire la securitatea și protecția informației, în limitele competențelor;

   - realizează măsuri de evaluare și management al riscurilor cibernetice ale instituției, de sporire a nivelului de protecție a sistemelor hardware și software ale instituției;

   - asigură prevenirea accesului neautorizat la sistemele gestionate;

   - asigură funcționarea neîntreruptă și în siguranță a sistemelor gestionate;

   - asigură măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate;

   - asigură respectarea drepturilor subiecților de date cu caracter personal în cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate conform prezentului Regulament;

   - asigură intervenția promptă, eficientă și sistematică în cazul incidentelor de securitate cibernetică;

   - efectuează analiza incidentelor de securitate în limitele competențelor atribuite și asigură măsurile necesare pentru înlăturarea cauzelor acestora;

   - întreprinde măsurile necesare pentru depistarea sursei de producere a incidentului, efectuează analiza acestuia și înlătură cauzele incidentului de securitate;

   - organizează procesul de consolidare a capacităților angajaților din cadrul Ministerului în domeniul securității cibernetice;

   - implementează măsuri tehnice pentru asigurarea securității cibernetice a sistemelor informaționale și de comunicații gestionate;

 • În scopul prestării, dezvoltării și modernizării serviciilor publice:

   - prestează servicii publice persoanelor fizice și juridice conform Nomenclatorului aprobat de Guvern;

   - coordonează activitățile aferente înregistrării dactiloscopice de stat;

   - coordonează activitățile aferente reabilitării victimelor represiunilor politice din sfera de competență a Ministerului;

   - pasigură dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice aferente Serviciului;

 • În scopul creării, administrării, asigurării funcționării și dezvoltării infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor din sfera de competență a Ministerului:

   - administrează și asigură funcționarea infrastructurii de tehnologie a informației și comunicațiilor a Ministerului;

   - oferă suport metodic la accesarea și utilizarea serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor;

   - asigură cooperarea cu furnizorii externi ai serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor;

   - coordonează arhitectura de date, de aplicații și tehnologie a informației și comunicațiilor;

   - gestionează sisteme de comunicații electronice și telecomunicații speciale ale Ministerului;

   - dezvoltă rețele, sisteme de comunicații pentru Minister și structurile organizaționale din sfera de competență a acestuia;

   - gestionează, în comun cu alte structuri organizaționale din sfera de competență a Ministerului, sistemul de telecomunicații radio în standard TETRA;

   - definește, coordonează și monitorizează implementarea arhitecturii tehnologiei informației și comunicațiilor de scară largă în cadrul Ministerului;

   - ajustează arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor a Ministerului și asigură integrarea acesteia în arhitectura tehnologiei informației și comunicațiilor guvernamentale;

   - gestionează spectrul radio atribuit Ministerului, utilizarea frecvențelor sau canalelor radio și/sau a resurselor de numerotare în scopul asigurării serviciilor de comunicații electronice interne ale Ministerului și interacțiunii cu alte entități;

   - proiectează, dezvoltă și asigură operarea și dezvoltarea continuă a sistemelor și serviciilor informaționale din domeniile de competență ale Ministerului;

    -  coordonează implementarea noilor tehnologii, a soluțiilor soft și a echipamentelor de tehnologia informației și comunicațiilor;

    -  coordonează crearea sistemelor informatice;

 • În scopul asigurării și gestionării serviciilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor:

  - asigură instalarea și deservirea tehnicii de calcul și activitățile conexe;

  - eliberează încheieri tehnice pentru structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului;

  - asigură suport privind verificarea, testarea și analiza tehnică în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;

  - asigură suport la prestarea serviciilor de comunicații electronice (date, voce, video) operate de Minister;

  - oferă suport la accesarea și utilizarea serviciilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor furnizate.

   


Servicii prestate

În legătură cu evenimentele ce au loc în prezent pe teritoriul Ucrainei, prestarea serviciului de eliberare a cazierului judiciar privind verificarea persoanelor fizice/juridice pe teritoriul Ucrainei şi Federaţiei Ruse a fost temporar suspendată, până la repornirea schimbului informaţional în domeniu.

 

 В связи с событиями, происходящими в настоящее время на территории Украины, предоставление услуги выдачи справки об отсутствии судимости физических/юридических лиц по территории Украины и Российской Федерации временно приостановлено, до возобновления информационного обмена в данной сфере."

 

Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI prestează servicii informaţionale persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 896/2014 „pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia” şi Ordinul MAI nr. 306/2023 Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, certificatelor de caziere detaliate, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul Tehnologii Informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne, Monitorul Oficial nr. 227 din 03.07.2023, art. 639”.

 
Eliberarea actelor juridice
 
Cazier judiciar/ detaliat/ contravenţional pentru persoanele fizice și juridice (de pe teritoriul RM)
 
Cazierul judiciar privind verificarea persoanei fizice peste hotare (țările CSI)

 

 
Reabilitarea victimelor represiunilor politice

Audiența

• Audienţa cetăţenilor de către Directorul STI se efectuează în fiecare zi de marţi conform programului de lucru, la sediul din str. Vasile Alecsandri 42;

• Audienţa cetăţenilor de către Șeful direcției generale informații și evidențe operative a STI (pe probleme ce țin de serviciile informaționale prestate catre cetățeni de către STI) se efectuează în fiecare zi de luni, miercuri și vineri conform programului de lucru, la sediul din str. Iacob Hâncu 3A.

 


Contacte

Contacte Utile 

 

Telefon de contact

Adresa

Cazier judiciar, cazier judiciar detaliat și cazier cu privire la verificarea persoanei peste hotare (țările CSI)

022 255 155

 

mun.Chişinău, str.Iacob Hâncu, 3A

e –mail: cazier@mai.gov.md; 

Cazier contravenţional

 

022 255 980

mun.Chişinău, str.Iacob Hâncu, 3A

e –mail: cazier@mai.gov.md; 

Secția reabilitări și informații de arhivă

 

SECRETARIAT 

022 255 207

 

022 255-228

mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 75

e –mail: sti@mai.gov.md

mun.Chişinău, bd. V. Alecsandri 42

sti@mai.gov.md

 

Adresa:
mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42