Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

x2.jpg

Șef al Direcției politici în domeniul migrației și azilului

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Octavian TROȘCENCO

 • Data nasterii: 07 mai 1977

 • Locul nașterii:  r-nl. Nisporeni

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: +23628305, +373 78880768

 • E-mail: octavian.troscenco@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2016 – curent -  studii de doctorat la Academia militară ”Alexandru cel Bun”, domeniul ”Securitate”;

 • 2012 - 2015 masterat, Academia de Administrare Publică de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, specialitatea „Științe politice”;

 • 2000 - 2001 Academia Națională a Trupelor de Grăniceri „Bogdan Hmelnițkii" din Ucraina - specialitatea – jurisprudență, calificarea - specialist jurist (echivalentă în R. Moldova cu diploma de masterat);

 • 1996 – 2000 Licențiat în militărie, domeniul de formare – «Grăniceri», specializarea – aplicarea în serviciu a subdiviziunilor controlului de frontieră și diplomă de bacalaur orientarea profesională - drept, calificarea – bacalaur în jurisprudențăAcademia Națională a Trupelor de Grăniceri „Bogdan Hmelnițkii" din Ucraina (echivalentă în R. Moldova cu diplomă de licență).

ASpecializări și calificări:

 • 20-21.09.2005 - Instructional presentation skills. Train the trainer course în cadrul proiectului U.S. Customs and Border Protection;

 • 28.02-05.03.2011 - Cursuri de perfecţionare la specialitatea „Psihopedagogie”, Universitatea de Stat „Ion Creangă”;

 • 29-31.03.2010 – Different Teaching Techniques, cu sprijinul misiunii EUBAM;

 • 27-28.12.2011 - Cursuri de instruire  în domeniul  „Marchetingul pentru ÎMM” / Ministerul Economiei, Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

 • 18-19.02.2012 - Cursuri de instruire  în domeniul „Acces la finanţe. Negocierea şi administrarea creditului” / Ministerul Economiei, Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

 • 22-23.03.2012 - Cursuri de instruire  în domeniul „Legislaţia muncii” / Ministerul Economiei, Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;

 • 13.03-15.06.12  - Cursuri de Racalificare a personalului militar din R. Moldova : „Limba engleză” nivelul I şi II;

 • 16-18.10.2013 - Training „Combaterea discriminării prin intermediul litigării strategice şi ridicarea nivelului de informare” organizat la Dubăsari de centrul de informaţii „GENDERDOC-M”;

 • 2012 – A participe au stage intitule „Formation a la détection et l-identification des véhicules voles” /Le Service Sécurité Interieure de l”Ambassade de France a Bucarest Direction de la Cooperation Internationale et le G.I.E. ARGOS;

 • 29.07.- 01.08.2014 -  Training organizat de ICMPD  cu tematica Combaterea traficului de fiinţe umane” (or. Chişinău);

 • 25.08-05.09.2014 - Trainingul Proceduri operaţionale: supravegherea transfrontalieră, acţiuni pentru combaterea corupţiei şi contracararea crimelor financiare  organizat de către experţi poloneji (CNPF);  

 • 24-26 .09. 2014 - Conferinţă în domeniul Securităţii frontierelor şi managementul platformelor de instruire organizată de către OSCE (or. Viena, Austria);

 • 08-12.12.2014 - Training for the MIA on transferring the occupational standards into training standards and designing professional competencies based curriculum/ în cadrul proiectului MIGRECO;

 • 09-10.04.2015 - Sesiunea de instruire „Aplicarea instrucţiilor de depistare a migranţilor iregulari în teritoriu/ proiect ICMPD;

 • 18-25.05.2015 - Participated in the Intensive Advanced Learning Experiential Programme on Integrated Border Management in Moldova and EU Member States / în cadrul proiectului EaP-SIPPAP;

 • 16-18-06-2015 – Combating Trafficking in Human Beings – Train-the Trainers Course / Minsk, Belorusia, proiect UE;

 • 17.03.2016 - Seminar naţional cu genericul „Acces în teritoriu în conformitate cu Convenţia de la Geneva din 1951”, organizat de Departamentul Poliţiei de Frontieră RM în parteneriat cu Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) și Centrul de Drept al Avocaților;

 • 14-25 martie 2016 - Curs de formare a formatorilor „Management și leadership”, Academia de Administrare Publică – formator.

Publicații:

 •  „Identificarea mijloacelor de transport după codul VIN”, suport de curs, Chișinău, 2015 – autor;

 • „Studiul particularităților individuale ale scrisului pentru stabilirea autenticității unor acte, a unor iscălituri, a caracterului unei persoane” , suport de curs, Chișinău, 2015 – autor;

 • „Controlul la trecerea frontierei de stat în conformitate cu principiile de profilare”, suport de curs, Chișinău, 2015 – coautor;

 • „Identificarea persoanelor pe baza amprentelor digitale”, suport de curs, Chișinău, 2015 –coautor;

 • „Cercetarea urmelor”, suport de curs, Chișinău, 2015 – coautor;

 • „Dicționar terminologic pentru polițiștii de frontieră”, Chișinău, 2015 – coautor;

 • Glosar de termeni în domeniul azilului, Chișinău, 2017, autor.

Grad special

 • Comisar-principal

Starea civila

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa – fluent

 • Engleza  – nivel de comunicare


Baza legislativă și normativă

 • Constituţia Republicii Moldova;

 • Legea nr. 288 din 12 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr. 158 din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Legea nr. 317 din  8 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;

 • Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;

 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

 • Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 • Hotărârii Guvernului nr. 693 din 30 august 2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne.


Funcții și atribuții

În scopul realizării misiunii sale, Direcția exercită următoarele funcții:

 • elaborarea și promovarea în domeniul migraţiei, aziluluiși integrării străinilor adocumentelor de politici, proiectelor de legi, proiectelor de acte normative, proiectelor de acorduri bilaterale, a reglementărilor/procedurilor generale, precum și ținerea evidenţei datelor şi documentelor specifice;

 • monitorizarea realizării acţiunilor prevăzute în documentele de politici în domeniul migraţiei, azilului, integrării străinilor şi apatridiei;

 • elaborarea concepţiilor, politicilor sectoriale şi programelor de dezvoltare strategică în domeniile sale de competenţă;

 • coordonarea elaborării şi implementării proiectelor de asistenţă în domeniul migraţiei, azilului și integrării străinilor;

 • cooperarea, în limitele mandatului încredințat, cu organizaţiile internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei, azilului și integrării străinilor, cu autorităţile cu funcţii similare din alte state în vederea soluţionării problemelor din domeniile gestionate, iniţierea şi desfăşurarea de proiecte şi programe comune, precum și reprezentarea MAI în diferite contexte naționale și internaționale aferente domeniului migraţiei, azilului și integrării străinilor.

În vederea realizării funcțiilor sale, Direcția exercită următoarele atribuții:

 • identifică sau participă la determinarea, după caz, a necesarului de politici în domeniul migraţiei, azilului și integrării străinilor, rezultat din legislație, strategii, programe, planuri guvernamentale, precum și a propunerilor autorităţilor publice centrale; organelor administrative/instituţiilor din subordine; serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate cu atribuții specifice;

 • elaborează, respectiv, propune modificarea şi/sau completarea documentelor de politici în domeniul migraţiei, azilului şi integrării, planifică, organizează şi supraveghează implementarea acestora;

 • elaborează și promovează proiecte de acte legislative și normative în domeniul de competență;

 • participă la elaborarea și avizarea altor documente de politici, acte legislative conexe domeniului migrației, azilului și integrării, precum și a tratatelor internaționale;

 • inițiază studii, evaluări, analize etc. sau participă la asemenea acţiuni, în vederea fundamentării politicilor, cadrului legislativ și a reglementărilor specifice;

 • examinează, în limita competențelor, demersurile autorităților publice și solicitările subdiviziunilor MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI;

 • laborează propunerile pentru programul de dezvoltare strategică a MAI, pentru planul anual de acțiuni al MAI, pentru programul de guvernare și/sau pentru alte planuri și programe naționale;

 • întreprinde acţiuni pentru identificarea experienţelor şi bunelor practici internaționale, reieşind din evenimente naţionale și internaţionale, specifice domeniului, pentru eliminarea situațiilor negative și generalizarea celor pozitive, precum și pentru asimilarea acestora;

 • reprezintă Ministerul Afacerilor Interne, în modul stabilit, în relaţiile cu organizaţiile internaționale în cadrul diferitor iniţiative regionale, platforme de cooperare, forumuri internaționale; iniţiază proiecte şi programe comune în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor;

 • cooperează, în limitele mandatului încredințat, cu organizaţiile internaţionale, cu misiunile diplomatice şi reprezentanţele acreditate în ţară, cu autorităţile cu funcţii similare din alte state, în vederea inițierii şi desfășurării proiectelor şi programelor comune;

 • coordonează implementarea proiectelor de asistență în domeniul migrației, azilului şi integrării străinilor;

 • acordă suport decizional secretarului de stat responsabil de domeniul migraţiei şi azilului. 

 


Responsabilități

 • respectă, la elaborarea documentelor de competență, prevederile legislaţiei şi actelor normative specifice;

 • elaborează și promovează proiecte de acte legislative și normative;

 • asigură calitatea şi veridicitatea datelor și informaţiilor în baza cărora sunt luate decizii, sunt aprobate politici și reglementări;

 • cunoaște stadiul aplicării strategiei, politicilor și reglementărilor specifice;

 • informează operativ şi obiectiv secretarul de stat responsabil de domeniile managementului integrat al frontierei de stat, migrației și azilului, evidenței populației și cetățeniei, alte persoane din conducerea MAI, despre starea de fapt și situația aplicării politicilor, prevederilor legislaţiei, ale actelor normative specifice și formulează propuneri în consecință;

 • coordonează și controlează activitatea din domeniul de competență;

 • depistează lacunele existente în domeniul de competență și informează despre acestea secretarul de stat responsabil de domeniul de competență, precum și înaintează propuneri de soluționare a situațiilor date;

 • facilitează comunicarea dintre autoritățile naționale de specialitate și subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI.


Audiența

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00 sau fiecare zi de miercuri, 9:00 – 12:00.

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1. Octavian Troșcenco Șef direcție 022-255-401 octavian.troscenco@mai.gov.md
         
2. Olesea Cotoman Consultant principal 022-255-414 olesea.cotoman@mai.gov.md
         
3. Daniela Chiperco Consultant principal 022-255-414 daniela.chiperco@mai.gov.md
         
4. Andrei Comerzan Specialist principal 022-255-669 andrei.comerzan@mai.gov.md