Mergi la conţinutul principal

 


Structura

 
Spitalu

Spitalul este o instituție medico-sanitară în cadrul Serviciului medical al MAI. În perioada anilor 1964 -1988 a fost dislocat în clădirea de pe str. Pușkin nr. 11 şi dispunea în acel moment de 20 paturi. Sediul actual al Spitalului cu o capacitate de 160 de paturi a fost dat în exploatare la 5 februarie 1988, sub conducerea primului șef al Spitalului, colonelul Iurie Bogatîi.

Actualmente, Spitalul din cadrul Serviciului medical al MAI este o instituție medico-sanitară modernă, de serviciile căruia beneficiază, în primul rând, funcționarii publici cu statut special din cadrul MAI, persoanele asigurate în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate cu CNAM sau cu alte companii de asigurare, precum şi cetățenii care solicită prestarea serviciilor medicale contra plată.

Instituția prin activități sârguincioase a administrației şi a întregului personal prestează servicii medicale de calitate conform standardelor naționale, ce din anul 2004 periodic este confirmat prin urmarea cu succes a procedurii de evaluare și acreditare de către Consiliul Național de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, ultima acreditare fiind la 17 septembrie 2015 cu eliberarea Certificatului de acreditare cu nr. 2612. Acest fapt confirmă calitatea înaltă a serviciilor medicale prestate, inclusiv asigurarea unor condiții de spitalizare (cazare, alimentare cu respectare normelor igienice) la un nivel corespunzător.

În prezent, în cadrul instituției activează secții şi servicii specializate în boli interne, cardiologie, pulmonologie, neurologie, chirurgie, inclusiv neurochirurgie, ORL (endoscopică și chirurgie plastică), urologie şi ginecologie, diagnostic funcțional şi imagistică, fizioterapie şi recuperare cu factori fizici, medicină alternativă şi complementară, terapie cu oxigenare hiperbarică. Spitalul dispune de laborator clinic de performanţă, laborator de biologie moleculară, bloc de operații şi, bineînțeles, secție de reanimare, terapie intensivă şi anesteziologie, farmacie, cabinet stomatologic, bloc alimentar şi servicii auxiliare.

Obiectivul prioritar al administrației Spitalului este de a implementa o strategie eficientă de dezvoltare şi propune un management organizațional performant, conturarea principiilor de bază şi a misiunii fundamentale a activităţii instituției: calitatea, controlul costurilor, accesibilitatea serviciilor, satisfacerea necesităților şi doleanțelor beneficiarilor.

Instituția este dotată cu un sistem informațional medical integrat ce permite evidența serviciilor prestate, o analiză amplă a activităţii instituției pe întreg spectru de indicatori prevăzuți de actele normative.

La data de 31 decembrie 2018 completarea statelor de personal este de 94,8%. Din numărul total de medici, care activează în cadrul Spitalului – 93,2% posedă categorie de calificare, inclusiv 4 deţin titlu ştiinţific și 88,7% posedă categorie de calificare din personal medical mediu.

Instituția este finanțată din contul bugetului MAI şi din veniturile proprii, obținute din contractele de furnizare a serviciilor medicale, fiind asigurată atât la nivel tehnologic, cât şi managerial: dispune de aparataj şi utilaj modern destinat investigațiilor clinice şi paraclinice şi prestează servicii de bună calitate, asistență medicală complexă, realizată de colectivul de specialiști de înaltă competență profesională.

În cei 31 de ani de activitate a Spitalului Serviciului medical al MAI, profesionalismul personalului şi baza tehnico-materială performantă a plasat instituția pe un loc deosebit printre instituţiile medico-sanitare publice din țară.

Colectivul Spitalului este capabil de a acorda asistență medicală specializată de ambulator și spitalicească, calificată şi depune toate eforturile pentru prestarea serviciilor medicale calitative, aducându-şi contribuția la perfecționarea continuă a acestui proces. La moment instituția este condusă de șeful Spitalului Serviciului medical al MAI, comisar principal Marina Tataroi-Scorobogatco, asistată de șeful adjunct al Spitalului Serviciului medical al MAI, comisar Oleg Nani.

Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 25b
Program de activitate: 24/24.

consultații şi internări programate:

luni-vineri 0800-1530.

Telefoane de contact:
şef Spitalul – (022) 25-40-70;
şef-adjunct Spital – (022) 25-41-49;
secţia internare – (022) 25-41-28.

 
 Policlinica

Decizia de a deschide în anul 1964 Policlinica a dictat-o necesitatea de a îmbunătăți considerabil asistența medicală de ambulator angajaților MAI. Darea în exploatare a sediului actual al Policlinicii a permis realizarea uneia dintre direcțiile principale în ocrotirea sănătățiiangajaților MAI – supravegherea lor medicală activă prin intermediul medicilor de familie la care sunt întărite subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI, precum și subdiviziunile lor teritoriale.

Aceasta permite, în primul rând, a efectua, anual, examinări medicale profilactice ale funcționarilor publici cu statut special în scopul depistării active şi precoce a maladiilor şi stărilor premorbide. În baza rezultatelor examinărilor profilactice sunt luate măsuri de asanare, reabilitare şi profilactice, ce influențează pozitiv asupra stării sănătățiifuncționarilor publici cu statut special şi calității activităţii lor profesionale.

Numărul persoanelor deservite la Policlinică, s-a majorat de la 9000 în anul 1990 la peste 23 400 persoane în anul 2018, dintre care 93,3 la sută constituie funcționari publici cu statut special şi cei angajați benevol din cadrul MAI, carabinierii şi studenţi ai instituţiilor de învățământ subordonate MAI, pensionarii MAI.

Numărul anual de frecvență la Policlinică s-a majorat de la 97000 în anul 1990 la 126 680 în anul 2018. În prezent, Policlinica este frecventată zilnic de circa 500 de pacienți. Pentru a asigura o activitate eficace a Policlinicii, în cadrul ei activează o secție de medici de familie, o secție consultativă, secțiile de chirurgie şi stomatologie, cabinet diagnostic funcțional, acordândasistență medicală pe 28 de specialități.

Dotarea cu aparataj a Policlinicii permite efectuarea diverselor investigații clinice,citologice, funcționale, radiologice, endoscopice, ultrasonore şi practicarea tratamentului cu laser, acupunctură, fizioterapeutic, masaj şi cultură fizică medicală. Toate acestea au permis a spori eficacitatea măsurilor curativ-profilactice efectuate şi îmbunătăţirea rezultatelor funcționale a tratamentului.

Instituția prestează servicii de asistență medicală primară și specializată de ambulator (inclusiv stomatologică). Calitatea serviciilor medicale prestate în cadrul Policlinicii au fost evaluate de către Consiliul Național de Evaluare şi Acreditare în Sănătate cu eliberare Certificatului de acreditare nr. 3283 din 07 octombrie 2017.

Completarea statelor de personal la data de 31 decembrie 2018 este de 86,4%. Categoriile de calificare pe specialitate posedă 90,2% din personal medical şi 89,6% din personal medical mediu al Policlinicii.În prezent personalul Policlinicii Serviciului medical al MAI este condus de către comisar principal Diana Bulat,funcția de adjunct fiind vacant.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 50.
Program de lucru:

luni-vineri 0800-1900; sâmbătă  0900-1400, duminica – zi liberă.

Telefoane de contact:

şef al Policlinicii – (022) 25-41-03;
şef adjunct al Policlinicii – (022) 25-41-70;
anticamera – (022) 25-41-71;
registratura – (022) 25-41-89; (022) 25-53-03.

 
 Comisia medicală centrală

Comisia medicală centrală a fost instituită în anul 1972, iar în anul 1987 în cadrul ei şi-a început activitatea laboratorul psiho-fiziologic. 

Sarcinile principale ale Comisiei medicalecentrale a Serviciului medical al MAI sunt:

- selectarea şi expertiza medico-militară strictă a candidaților la angajare în organele de afaceri interne şi în trupele de carabinieri,

- selectarea şi expertiza medico-militară strictă a candidaților pentru înmatricularea la studii în instituţiile de învățământ ale MAI, luând în considerație specificul lucrului cu populația, dreptul la port-armă şi aplicarea armei de foc;

- selectarea şi expertiza medico-militară strictă a colaboratorilor organelor şi subdiviziunilor afacerilor interne în vederea aprecierii aptitudinii pentru serviciu la avansarea în funcție sau la transfer la alt serviciu, precum şi la depistarea la colaboratori a maladiilor, ce prevăd inaptitudine pentru serviciul militar;

- stabilirea legăturii cauzale a schilodirilor (rănirilor, traumelor, contuziilor) şi maladiilor cu satisfacerea serviciului în organele afacerilor interne (militar), aflarea pe front sau participarea la alte acțiuni de luptă.

Pe parcursul anilor de activitate Comisia medicală centrală a Serviciului medical al MAI a adus un aport considerabil în completarea statelor autorităților administrative și instituțiilor din cadrul MAI, cu angajați capabili pentru îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața lor. În prezent instituția este condusă de către șeful Comisiei medicale centrale a Serviciului medical al MAI,comisar principal Octavian Alexa.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b.

Program de activitate:

Înregistrarea: luni-vineri 0800-1200

Examinarea: luni-vineri 0800-1700
Telefoane de contact:
şef al CMCe – (022) 25-41-24;

 

 1. Formularele de evidență medicală necesare la înregistrare pentru efectuarea expertizei medicale în cadrul Comisiei medicale centrale al Serviciului medical a MAI.
 2. Volumul investigațiilor obligatorii pentru efectuarea expertizei medicale în cadrul Comisiei medicale centrale al Serviciului medical a MAI
 
 Centrul de Sănătate Publică

Centrul de sănătate publică (CSP) este o subdiviziune al Serviciului medical (SM) MAI, a fost organizat şi activează din anul 1974 în componențasecției supraveghere şi profilaxia bolilor infecțioase şi laboratorului bacteriologic.

CSP cu laboratorul bacteriologic sunt amplasate în sediul Spitalului Serviciului medical al MAI, ocupă spații aparte la etajul I al clădirii. În anul 2010 încăperile Centrului au fost capital reparate şi reutilate cu mobilier, inventar de birou, calculatoare conectate la internet; birourile sunt racordate la sistemele centralizate de apeduct, canalizare şi termoficare.

La finele anului 2015 activitatea CSP şi laboratorului bacteriologic a fost evaluată de comisia de experți din cadrul Consiliului Național de Evaluare şi Acreditare în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, în rezultatul căreia instituţiile au fost acreditate cu eliberarea certificatului nr.2611 din 17 septembrie 2015.

CSP al SM activează în conformitate cu prevederile Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice şi respectiv Hotărîrii Guvernului nr.384 din 12.05.2010.

Sarcinile şi funcțiile de bază a CSP sunt următoarele:

- supravegherea respectării prevederilor legislației sanitare în domeniul sănătății publice în teritoriul deservit;

- organizarea vaccinărilor conform Programului Național de imunizări;

- controlul privind respectarea condițiilor de muncă, alimentare, instruire, educație, trai şi odihnă a angajaților afacerilor interne şi a altor contingente aflate la asistența medicală în IMS.

- monitorizarea şi evidența bolilor infecțioase şi parazitare conform actelor normative şi organizarea măsurilor profilactice şi de asanare în focarele de boli infecţioase;

- eliberarea autorizațiilor sanitare de funcţionare la obiectivele din cadrul MAI, care corespund cerinţelor sanitare în vigoare;

- gestionarea activităţilor de promovare a sănătăţii, educaţiei pentru sănătate şi informare a angajaţilor afacerilor interne;

- efectuarea investigaţiilor de laborator a produselor alimentare, apei potabile, aerului ş.a. factori de mediu ce influențează sănătatea publică;

- aplicarea măsurilor de sancționare către persoanele care au comis contravenţii sanitare la obiectivele afacerilor interne.

În anul 2018 la evidență şi controlul CSP au fost 198 obiective.

Nivelul morbidității infecțioase, înregistrat în rândul angajaţilor MAI, la toate nozologiile, este mai mic faţă de indicatorii Ministerului Sănătăţii, muncii și Protecției Sociale. 

CSP prin activitățile care le realizează în autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI contribuie la ocrotirea sănătății efectivului şi angajațiloraflați la deservire medicală în conformitate cu legislația, în instituțiile medico-sanitare ale MAI. CSP este condus din anul 1975 de către dl Ion Timciuc.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b
Program de activitate:

luni-vineri 0800-1530
Telefoane de contact:
șeful CMP – (022) 25-41-68.

 
 Centrul curativ-profilactic

Centrele curativ-profilactice „Nord” (or. Edineţ) şi „Sud” (or. Cahul) au fost create în anul 2000 ca subdiviziuni teritoriale în subordonare directă a Serviciului medical al MAI.

Sarcinile principale:

- acordarea asistenţei medicale primare colaboratorilor organelor afacerilor interne, trupelor de carabinieri, acordarea asistenţei medicale prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, persoanelor asigurate, altor persoane întărite la deservire în cadrul centrului;

- aplicarea în practică a metodelor şi mijloacelor contemporane de profilaxie, diagnostic şi tratament a maladiilor;

- elaborarea şi realizarea unor măsuri, vizând profilaxia maladiilor, micșorarea nivelului de traumatism şi morbidității, inclusiv cu incapacitate temporară de muncă;

- efectuarea consultațiilor medicale în centru a persoanelor deservite;

- acordarea asistenţei medicale de urgență în cazurile unor afecțiuni acute şi accidente (traumatism, intoxicații etc.) şi în caz de necesitate redirecționarea bolnavului la altă unitate medicală în conformitate cu indicațiile medicale;

- depistarea precoce a maladiilor, efectuarea la timp a examenului medical şi tratamentului bolnavilor, selectarea pacienților, care necesită tratament în staționar şi pregătirea lor pentru internare programată în Spital;

- asigurarea succesivității în activitatea centrului şi conlucrării eficace cu Policlinica, Spitalul, Comisia medicală centrală, Centrul de sănătate publică, serviciile teritoriale de asistență medicală de urgență şi alte instituții medico-sanitare publice ale MS;

- lucrul în domeniul expertizei incapacității de muncă cu trimiterea bolnavilor în modul stabilit la Comisia medicală centrală a MAI şi Consiliilepentru Determinarea Dezabilității şi Capacității de Muncă din teritoriu;

- efectuarea anuală a examenului medical profilactic a colaboratorilor organelor afacerilor interne întăriți la deservire cu prezentarea rezultatelor Serviciului medical al MAI;

- realizarea unui complex de măsuri sanitaro-antiepidemice (vaccinări profilactice, măsurile corespunzătoare în focarele de maladii infecțioase, dermatologice contagioase);

- informarea Centrului de sănătate publică al Serviciului medical al MAI şi teritorial în modul stabilit, despre cazurile depistate de maladii infecțioase şi parazitare, intoxicații depistate la persoanele deservite şi despre cazurile de nerespectare a regulilor sanitare şi igienice în subdiviziunile organelor afacerilor interne din zona de deservire.

Colectivul Centrului curativ-profilactic „Nord” este condus de către dl Gheorghe Movilă, cel de la Centrul curativ-profilactic „Sud” – de către dna Svetlana Bivol.

Contacte:
CCPz „Nord” – or. Edineţ, str. Independenţei 81. tel. – (0246) 2-38-55;
CCPz „Sud” – or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 27. tel. – (0299) 2-74-14;


Misiunea

Misiunea Serviciului medical constă în păstrarea, monitorizarea şi fortificarea sănătăţii angajaţilor MAI, personalului pensionat şi a altor categorii de personal, prin organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale prin intermediul instituţiilor medico-sanitare din subordine, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.


Atribuțiile

 • sporirea accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală de performanţă; 

 • organizarea şi asigurarea asistenţei medicale primare, specializate de ambulator, spitaliceşti şi serviciilor medicale de înaltă performanţă pentru angajaţii MAI, personalul pensionat şi alte categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;

 • asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare publice în vederea asigurării spectrului integral de servicii medicale necesare pacientului;

 • organizarea şi asigurarea expertizei medicale în cadrul MAI;

 • organizarea şi asigurarea regimului sanitar-igienic şi antiepidemic în cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.


Funcţiile

 
Întru realizarea sporirii accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală de performanţă, asigură:
 
 Întru realizare organizării şi asigurării asistenţei medicale primare, specializate de ambulator, spitaliceşti, servicii medicale de înaltă performanţă, pentru angajaţi MAI, personal pensionat şi alte categorii de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare, asigură:
 
Întru realizarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia, asigură:
 
Întru realizarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare publice în vederea cuprinderii spectrului integral de servicii medicale necesare pacientului, asigură:
 
Întru realizarea organizării şi asigurării expertizei medicale în cadrul MAI, asigură:
 
Întru realizarea organizării şi asigurării regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic în cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, asigură:

 


Transparență

 
Achiziții publice
 
Deplasări de serviciu în străinătate
 
Lista cadourilor declarate de către angajații SM MAI

Responsabilitati

 • organizarea şi asigurarea asistenţei medicale angajaţilor cu statut special din autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI, precum şi persoanelor asigurate aflate la deservire în instituţiile medico-sanitare ale MAI, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • supravegherea de stat a sănătăţii publice, respectarea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice în cadrul MAI;

 • organizarea şi asigurarea expertizei medicale în domeniul afacerilor interne

   


Baza legislativă și normativă


Heraldica

Decizia Comisiei Naționale de Heraldică nr. 101 din 25 octombrie 2018  cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Serviciului medical al MinisteruluiAfacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova

 

 • Stema Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne

 •  

STEMA

 •  

 • Drapelul Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne

 •  

DRAPEL


Audiența

 • Şeful Serviciului medical, 
 • - fiecare zi de luni şi miercuri între orele 1400 - 1700.

 •  

 • Şeful-adjunct al Serviciului medical,

 • - fiecare zi de marţi şi joi între orele 1400 - 1700.

 •  

 • Şefii instituţiilor medico-sanitare subordonate Serviciului medical,

 • - fiecare zi de luni şi miercuri între orele 1400 - 1700.

 •  

 • Şefii-adjuncţi instituţiilor medico-sanitare subordonate Serviciului medical,

 • - fiecare zi de marţi şi joi între orele 1400 - 1700.

   


Contacte

 • Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b, 

 • e-mail: serviciu.medical@mai.gov.md

 • Telefoane de contact:

 • Şef al Serviciului medical – (022)-25-41-01;

 • Şef adjunct al Serviciului medical – (022)-25-54-15;

 • Anticamera  – (022)-25-41-05; fax: (022)-72-80-47;

 • Şef Spital – (022)-25-40-70;

 • Şef-adjunct Spital – (022)-25-41-49;

 • Şef al Policlinicii – (022)-25-41-03;

 • Şef-adjunct al Policlinicii – (022) 25-41-70;

 • Anticamera Policlinica – (022)-25-41-71;

 • Registratura Policlinica – (022)-25-41-89; 022-72-80-00;

 • Şef al Comisiei medicale centrale – (022)-25-41-24;

 • Şef al Centrului de sănătate publică – (022)-25-41-68;

 • Centrul curativ-profilactic „Nord” – or. Edineţ, str. Independenţei 81. tel. – (0246) 2-38-55;

 • Centrul curativ-profilactic „Sud” – or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 27. tel. – (0299) 2-74-14.