Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Card image cap

Șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Anatolie DĂNILĂ

 • Data nasterii: 07 septembrie 1985

 • Locul nașterii: mun. Chișinău, (Republica Moldova)

 • Telefon: 0 (22) 255-437

 • E-mail: anatolie.danila@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2015 – prezent – Doctorant, Academia de Științe a Republicii Moldova;

 • 2012 – 2013 – Absolvent al Ciclului II, masterat, specialitatea - Drept Penal, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI;

 • 2005 - 2009 – Absolvent al Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI;

 • 2003 - 2005 – Absolvent al Colegiului de poliție „Dmitre Cantemir” al Academiei ”Ștefan cel Mare” a MAI;

Activități de instruire:

 • Iunie 2018 – curs de instruire “Îmbunătăţirea abilităţilor şi înţelegerii negociatorilor din Georgia, Ucraina și Moldova”, or. Haga, Olanda;

 • Octombrie 2017 – atelier de lucru “Modern methods of staff recruting”, organizat de către Ambasada SUA, mun. Chişinău, Republica Moldova;

 • Septembrie 2017 – curs de instruire “Managment şi leadership”, or. Ankara, Turcia;

 • Februariemartie 2017 – atelier de lucru “Policing in a Multicultural Environment” organizat de către Biroul Federal de Invetigaţii (SUA), ILEA, or. Budapest, Ungaria;

 • Mai 2016 – curs de instruire “Integrity Planning and Management” organizat de Centrul de Securitate (DCAF) mun. Chişinău, Republica Moldova;

 • Iulie 2015  – curs de instruire „Managementul resurselor umane”, Germania;

 • Octombrie 2014 – curs de instruire “Police Defense Tactics of the International Police training cooperation Project”, organizat de Agenţia Turcească de Coordonare şi Cooperare (TIKA) şi Poliţia Naţională a Turciei;

 • Octombrie 2012 – curs de instruire “Dezvoltarea abilităţilor de exercitare a atribuţiilor de serviciu” în cadrul Academiei de Administrare Publică, mun. Chişină, Republica Moldova.

Activitatea profesională:

 • 2017 – prezent: Şef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI;

 • 2008 – 2017: A activat în diferite funcţii de execuţie şi de conducere în domeniul managementului resurselor umane, începînd cu subdiviziuni specializate din subordinea Departamentului Poliţiei al MAI pînă la nivelul ierarhic superior al funcţiei de şef al Direcţiei generale resurse umane a MAI;

 • 2005 – 2008: A activat în funcţii de execuţiei în domeniul ordinii şi securităţii publice, prevenirii şi combaterii criminalităţii în cadrul subdiviziunilor teritoriale/specializate din subordinea MAI.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa

 • Engleza 

 • Franceză


Baza legislativă și normativă

 • Legea nr.288 din 16.12.2016 „Privind funcționarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărîrea Guvernului nr.693 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Ordinul MAI nr.73 din 05.03.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției politici în domeniul ordinii şi securităţii publice”.


Funcții și atribuții

Privind concepţia şi reglementarea generală: 

 • identifică sau participă la determinarea, după caz, a necesarului de politici de ordine și securitate publică rezultat din legislație, strategii, programe, planuri guvernamentale, agenda publică și propunerile autorităţilor publice; organelor administrative/instituţiilor din subordine; serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate cu atribuții specifice;

 • elaborează propunerile pentru planul anual de politici al MAI, pentru programul de guvernare și/sau alte necesități; 

 • elaborează, promovează, respectiv propune modificarea şi/sau completarea politicilor de ordine şi securitate publică, planifică, organizează şi supraveghează implementarea acestora;

 • participă la elaborarea, respectiv avizarea, altor politici conexe domeniului ordinii și securității publice;

 • elaborează proiecte de acte normative pentru aplicarea unitară a politicilor şi a procedurilor în domeniul de competență;

 • elaborează planul de activitate al Direcției, ține evidența îndeplinirii obiectivelor și sarcinilor specifice, precum și a celor de nivel superior care vizează domeniul de competență; 

 • monitorizează clasamentele internaționale în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

 • alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.  

Privind îndrumarea de specialitate, sprijinul metodologic şi evaluarea:   

 • acordă suport decizional secretarului de stat responsabil de domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității;

 • asigură coordonarea, îndrumarea de specialitate pentru elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne și autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 

 • examinează demersurile, proiectele de acte normative/legislative aferente domeniului de competenţă şi formulează răspunsuri/avize, după caz;

 • elaborează ghiduri metodice/recomandări privind actele normative elaborate, în vederea aplicării unitare a politicilor şi procedurilor specifice;

 • sprijină elaborarea concepțiilor de constituire și întrebuințare a forțelor și mijloacelor alocate ordinii și securității publice;

 • inițiază studii, evaluări, analize etc. sau participă la asemenea acțiuni în vederea fundamentării politicilor și reglementărilor specifice;

 • întreprinde acțiuni pentru identificarea lecțiilor învățate din evenimente naționale/internaționale specifice domeniului, pentru eliminarea situațiilor negative și generalizarea celor pozitive, precum și pentru asimilarea experiențelor și bunelor practici internaționale;

 • participă la fundamentarea bugetului domeniului, la elaborarea planurilor de dotare, la alte acțiuni necesare interoperabilității, compatibilității și integrării structurilor de ordine și securitate publică;

 • participă la identificarea necesarului de instruire; formularea comenzii educaționale privind formarea personalului în domeniul ordinii și securității publice; elaborarea standardelor ocupaționale specifice;

 • avizează planurile de învățămînt pentru formarea inițială în domeniul ordinii și securității publice

Privind controlul și reglarea sistemică: 

 • inițiază ori participă, după caz, la verificarea și monitorizarea tematice şi de fond, precum și evaluează impactul implementării politicilor în domeniul de competență;

 • propune, pe baza constatărilor și concluziilor rezultate în urma controalelor și evaluării impactului, măsurile pentru eliminarea neajunsurilor și perfecționarea domeniului;

 • utilizează constatările și concluziile controalelor la elaborarea, completarea sau modificarea politicilor și reglementărilor specifice sistemului de ordine și securitate publică; 

 • efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii MAI în domeniul de competență și formulează propuneri în consecință.

Privind cooperarea și reprezentarea:   

 • cooperează cu Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI și cu alte structuri relevante din MAI; 

 • cooperează cu alte entități naționale și internaționale relevante;

 • cooperează cu structura de  management operațional a MAI pe aspecte privind interoperabilitatea, compatibilitatea și integrarea în domeniul ordine și securitate publică;

 • reprezintă MAI, potrivit mandatului încredințat, la activități naționale/ internaționale aferente ordinii și securității publice. 


Responsabilități

 • respectă, la elaborarea documentelor din competență, prevederile legislaţiei şi actelor normative specifice;

 • asigură calitatea şi veridicitatea datelor și informaţiilor în baza cărora sînt luate decizii, sînt aprobate politici și reglementări;

 • cunoaște stadiul aplicării politicilor și reglementărilor specifice;

 • informează operativ şi obiectiv secretarul de stat responsabil de domeniul ordinii şi securităţii publice, prevenirii şi combaterii criminalităţii, alte persoane din conducerea MAI, asupra stării de fapt și situației aplicării politicilor, prevederilor legislaţiei, ale actelor normative specifice și formulează propuneri în consecință;

 • coordonează și controlează activitatea din domeniul de competență;

 • depistează lacunele existente în domeniul de competență și informează cu privire la acestea conducerile autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.


Audienta

 • În fiecare zi de miercuri, 900 – 1200.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Anatolie DĂNILĂ Șef direcţie 022 255-437 anatolie.danila@mai.gov.md
         
2. Nicolai DRAGOMAN Specialist principal 022 255-189 nicolai.dragoman@mai.gov.md
         
3. Eugeniu BELECCIU Specialist principal 022 255-534 eugeniu.belecciu@mai.gov.md
         
4. Vica RUSU Specialist principal 022 255-450 vica.rusu@mai.gov.md
         
5. Denis COVALI Specialist principal 022 255-846 denis.covali@mai.gov.md