Mergi la conţinutul principal
 • Clear

Baza legislativă și normativă

 • Ordinul nr. 272 din 20 august 2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției policiti în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne.


Funcții și atribuții

Direcția exercită următoarele funcții:

 • Elaborarea și promovarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule, la nivel de MAI;

 • Asigurarea supravegherii implementării la nivelul ministerului, a ansamblului de metode și proceduri de formulare a documentelor de politici pe domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Evaluarea impactului documentelor de politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule și identificarea posibilelor modificări necesare pentru realizarea eficientă a documentelor de politici adoptate/aprobate;

 • Examinarea și expunerea asupra proiectelor de acte normative emise de către subdiviziunile de profil ale autorităților administrative și instituțiilor din subordine pentru asigurarea concordanței acestora cu politicile existente în domeniul vizat.

Direcția exercită următoarele atribuții:

 • Asigură desfășurarea activităților în conformitate cu programul de lucru stabilit, pentru realizarea atribuțiilor funcționale și sarcinilor trasate Direcției;

 • Asigură monitorizarea clasamentelor internaționale privind datele statistice și opinia publică în conformitate cu politicile în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule, precum și înaintează propuneri la îmbunătățirea indicatorilor de performanță;

 • Supraveghează nivelul de îndeplinire a obiectivelor de activitate, atribuțiilor profesionale și caracteristicile comportamentale în vederea aprecierii rezultatelor obținute în procesul de evaluare a performanțelor de serviciu și identificarea necesităților de dezvoltare profesională;

 • Asigură elaborarea și prezentarea conducerii ministerului, analize, studii, informații și propuneri pentru elaborarea Strategiei sectoriale de cheltuieli, pe subiectele din sfera cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Examinează, în limita competențelor, demersurile autorităților publice și subdiviziunilor MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului și se expune asupra proiectelor de acte normative emise pentru asigurarea concordanței acestora cu politicile existente în domeniul vizat;

 • Înaintează propuneri pentru includerea acțiunilor în planurile de activitate ale MAI;

 • Organizează ședințe de informare, dezbateri și seminare cu factorii implicați în procesul de realizare a documentelor de politici pe domeniul de activitate;

 • Studiază experiențele avansate a altor state în domeniul de ramură și înaintează propuneri conducerii MAI în vederea aplicării acesteia în activitatea de serviciu;

 • Elaborează materiale instructiv-metodologice și întreprinde măsuri organizatorice pentru sporirea gradului de profesionalism și de extindere a experienței avansate pe problemele ce țin de domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Coordonează activitățile privind respectarea cerințelor față de structura și conținutul documentelor de politici publice, precum și față de etapele și modul de elaborare, analiză, monitorizare și raportare privind implementarea politicilor publice pe domeniul de profil;

 • Evaluează impactul și asigură implementarea posibilelor modificări necesare pentru realizarea eficientă a documentelor de politici adoptate/aprobate;

 • Asigură plenitudinea și integritatea documentelor păstrate în cadrul Direcției;

 • Exercită alte atribuții specifice Direcției în conformitate cu legislația în vigoare.


Responsabilități

 • Asigurarea elaborării și promovării eficiente a documentelor de politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule;

 • Prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă și bilanțurilor activității pe domeniul de competență conducerii MAI;

 • Asigurarea executării la timp și calitativ a atribuțiilor de serviciu, precum și realizarea sarcinilor planificate;

 • Asigurarea executării materialelor și corespondenței parvenite în adresa Direcției, conform obligațiilor de serviciu ale angajaților;

 • Asigurarea protecției și păstrarea informațiilor atribuite la secret de stat, care au devenit cunoscute în executarea atribuțiilor;

 • Îndeplinirea altor funcții atribuite în competența sa, prin actele interne ale MAI sau/și prin indicațiile conducerii MAI.


Audienta

Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 0800-1700 cu excepţia orelor de masă între 1200-1300


Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1. VACANT Șef     
         
2. IURȚUC Veaceslav Ion Consultant principal (022) 255-638 veaceslav.iurtuc@mai.gov.md
         
3. Calancea Tatiana Nicolae Consultant principal (022) 255-639 tatiana.calancea@mai.gov.md