Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 


Baza legislativă și normativă

 • Legea nr. 158 din 04.07.2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;

 • Legea nr.288 din 16.12.2016 „Privind funcționarul public cu statut special în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărîrea Guvernului nr.693 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne”;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 09.03.2010 „Cu privire la unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administraţiei publice”;

 • Ordinul MAI nr.69 din 01.03.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor”.


Funcții și atribuții

 • a)corespunderii politicilor publice elaborate cu prevederile documentelor de politici publice naționale, Programului de guvernare și cu prioritățile de dezvoltare ale MAI;

         b)respectării cerințelor față de structura și conținutul documentelor de politici publice, precum și față de etapele         și modul de elaborare, analiză, monitorizare și raportare privind implementarea politicilor publice;

         c)corelării documentelor de politici publice elaborate cu cadrul de resurse financiare disponibile;

 • coordonează procesul de monitorizare și generalizează rezultatele implementării documentelor de politici publice realizate de subdiviziunile Aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • propune ajustarea și actualizarea documentelor de politici publice existente și inițierea unor politici publice noi, în baza rezultatelor obținute în urma implementării documentelor de politici publice naționale și la nivel de MAI;

 • gestionează platforma necesară pentru analiza, monitorizarea, evaluarea și raportarea asupra documentelor de politici publice, precum și controlul respectării termenelor de executare ale acestora;

 • oferă asistență metodologică în procesul de elaborare a politicilor publice inițiate de subdiviziunile de politici ale aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • elaborează, în baza documentelor de politici naționale și sectoriale, forma integrată a Programului de dezvoltare strategică al MAI și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia;

 • elaborează și raportează în comun cu unitatea centrală de finanțe Strategia sectorială de cheltuieli, în baza propunerilor colectate din partea subdiviziunilor responsabile de elaborarea politicilor din cadrul aparatului central al MAI și a autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului;

 • examinează propunerile de buget ale autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului, sub aspectul corelării cu prioritățile stabilite în Strategia sectorială de cheltuieli;

 • elaborează și prezintă conducerii MAI, analize, studii și informări pe subiectele din sfera de competență;

 • examinează, în limita competențelor, demersurile autorităților publice și solicitările subdiviziunilor MAI, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea ministerului;

 • exercită alte atribuții specifice Direcției în conformitate cu legislația în vigoare.


ResponsabilitĂȚi

Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor are următoarele responsabilități:

 • analiza documentelor de politici publice, a proiectelor de acte legislative și normative, a documentelor care conținrezultatele evaluării impactului, monitorizării și evaluării politicilor publice, elaborate de subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI, sub aspectul respectării instrucțiunilor metodologice în vigoare și emiterea avizelor în acest sens;

 • evaluarea subdiviziunilor aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI cu privire la respectarea cerințelor și calității în elaborarea, monitorizarea, executarea și raportarea privind eficiența impactului implementării documentelor de politici;

 • facilitarea comunicării dintre autoritățile naționale de specialitate și subdiviziunile aparatului central, autoritățile administrative și instituțiile din subordinea MAI;

 • întocmirea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici publice la nivelul MAI, conform instrucțiunilor metodologice în vigoare și în baza informației prezentate de subdiviziunile aparatului central, autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI.


Audienta

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00 sau fiecare zi de miercuri, 9:00 – 12:00.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. DONCĂ Gheorghe   022 255-310 gheorghe.donca@mai.gov.md
         
2. JUNEA Olesea Consultant principal 022 255-540 olesea.junea@mai.gov.md
         
3. EREMEIA Andrei Consultant principal 022 255-725 andrei.eremeia@mai.gov.md
         
4. BÎRCA Irina Consultant principal 022 255-708 irina.birca@mai.gov.md