Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Structura- Serviciul medical

 

Spitalul este o instituţie medico-sanitară în cadrul MAI. În perioada anilor 1964 -1988 a fost dislocat în clădirea de pe str. Puşkin nr. 11 şi dispunea în acel moment de 20 paturi. Sediul actual al Spitalului cu o capacitate de 160 de paturi a fost dat în exploatare la 5 februarie 1988, sub conducerea primului şef al Spitalului, colonelul Iurie Bogatîi.

Actualmente, Spitalul din cadrul Serviciului medical al MAI este o instituţie medico-sanitară modernă, de serviciile căruia beneficiază, în primul rând, colaboratorii MAI, persoanele asigurate în baza contractelor de prestare a serviciilor medicale, încheiate cu CNAM sau cu alte companii de asigurare, precum şi cei car solicită servicii contra plată.

Din anul 2010 instituţia este condusă de Anatolie Bulgac, doctor în medicină. Graţie activităţii sârguincioase a conducerii Spitalului militar şi a întregului colectiv, instituţia a fost acreditat la 1 octombrie 2011 de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. Acest fapt confirmă calitatea înaltă a serviciilor medicale prestate, inclusiv asigurarea unor condiţii de spitalizare (cazare, alimentare cu respectare normelor igienice) la un nivel corespunzător.

În prezent, în cadrul instituţiei activează secţii şi servicii specializate în boli interne, cardiologie, pulmonologie, neurologie, chirurgie, inclusiv neurochirurgie, ORL cu chirurgie plastică, urologie şi ginecologie, diagnostic funcţional şi imagistică, fizioterapie şi recuperare cu factori fizici, medicină alternativă şi complementară, terapie cu oxigen hiperbaric.Spitalul militar dispune de laborator clinic de performanţă, laborator de biologie moleculară, bloc de operaţii şi, bineînţeles, secţie de reanimare, terapie intensivă şi anesteziologie, farmacie, cabinet stomatologic, bloc alimentar şi servicii auxiliare.

Obiectivul prioritar al administraţiei Spitalului este de a implementa o strategie eficientă de dezvoltare şi propune un management organizaţional performant, conturarea principiilor de bază şi a misiunii fundamentale a activităţii instituţiei: calitatea, controlul costurilor, accesibilitatea serviciilor, satisfacerea necesităţilor şi doleanţelor pacienţilor.

Instituţia este dotată cu un sistem informaţional medical integrat ce permite evidenţa pacienţilor trataţi, o analiză amplă a activităţii instituţiei pe întreg spectru de indicatori prevăzuţi de actele normative în vigoare.

Din numărul total de medici, care activează în cadrul Spitalului - 79% posedă categorie de calificare, din ei 5,7% deţin titlu ştiinţific, iar 61% cu categorie superioară de calificare.

Instituţia este finanţată din contul bugetului MAI şi din veniturile proprii, obţinute din contractele de furnizare a serviciilor medicale, fiind asigurată atât la nivel tehnologic, cât şi managerial: dispune de aparataj şi utilaj modern destinat investigaţiilor clinice şi paraclinice şi prestează servicii de bună calitate, asistenţă medicală complexă, realizată de colectivul de specialişti de înaltă competenţă profesională care activează în instituţie.

În cei 25 de ani de activitate a Spitalului Serviciului medical al MAI, profesionalismul colectivului şi baza tehnico-materială a plasat instituţia pe un loc deosebit printre instituţiile medico-sanitare ale MAI şi ale Ministerului Sănătăţii.

Colectivul Spitalului este capabil de a acorda asistenţă medicală specializată calificată şi depune toate eforturile pentru ocrotirea sănătăţii pacienţilor, aducându-şi contribuţia la perfecţionarea continuă a acestui proces. La moment instituţia este condusă de şeful Serviciului medical, şef Spital, dl Anatolie Bulgac, doctor în medicină şi şeful-adjunct al Spitalului dl Oleg Nani.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b
Telefoane de contact:
şef Spitalul – 022-25-41-01;
şef-adjunct Spital – 022-25-40-70;
e-mail:oleg.nani@mai.gov.md;
cancelaria – 022-25-41-04;
secţia internare – 022-25-41-28.

 

Decizia de a deschide în anul 1964 Policlinica a dictat-o necesitatea de a îmbunătăţi considerabil asistenţa medicală de ambulator lucrătorilor MAI. Darea în exploatare a sediului actual al Policlinicii a permis realizarea uneia dintre direcţiile principale în ocrotirea sănătăţii lucrătorilor MAI – supravegherea lor medicală activă prin intermediul medicilor de circumscripţii la care sunt întărite subdiviziunile MAI.

Aceasta permite, în primul rând, a efectua, anual, examinări medicale profilactice ale lucrătorilor în scopul depistării active şi precoce a maladiilor şi stărilor premorbide. În baza rezultatelor examinărilor profilactice sunt luate măsuri de asanare, reabilitare şi profilactice, ce influenţează pozitiv asupra stării sănătăţii lucrătorilor şi calităţii activităţii lor profesionale.

Numărul persoanelor deservite la Policlinică, s-a majorat de la 9000 în anul 1990 la peste19300 în anul 2012, dintre care 90,0 la sută constituie lucrătorii atestaţi şi cei angajaţi benevol ai MAI, carabinierii şi studenţii instituţiilor de învăţământ subordonate MAI, pensionarii MAI.

Numărul anual de frecvenţă la Policlinică s-a majorat de la 97000 în anul 1990 la 190195 în anul 2012. În prezent, Policlinica este frecventată zilnic de circa 500 de pacienţi. Pentru a asigura o activitate eficace a Policlinicii, în cadrul ei activează o secţie de medici de familie, o secţie consultativă, secţiile de chirurgie şi stomatologie, cabinet diagnostic funcţional, acordînd asistenţă medicală pe 28 de specialităţi.

Înzestrarea cu aparataj a Policlinicii permite efectuarea diverselor investigaţii clinice,citologice, funcţionale, radiologice, endoscopice, ultrasonore şi practicarea tratamentului cu laser, acupunctură, fizioterapeutic, masaj şi cultură fizică medicală. Toate acestea au permis a spori eficacitatea măsurilor curativ-profilactice efectuate şi îmbunătăţirea rezultatelor funcţionale a tratamentului.

Categoriile de calificare pe specialitate posedă 88,7% din medicii şi 84,6% din asistentele medicale ale Policlinicii.La data de 9 noiembrie 2012 Policlinica a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. În prezent colectivul Policlinicii DM este condus de cătredna Marina Tataroi-Scorobogatco şi adjunctul dna Diana Bulat.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 50.
e-mail: marina.tataroi@mai.gov.md;
Telefoane de contact:
şef al Policlinicii – 022-25-41-03;
şef-adjunct al Policlinicii – 022-25-41-70;
anticamera – 022-25-41-71;
registratura – 022-25-41-89; 022-25-53-03.

 

Comisia medicală centrală a fost instituită în anul 1972, iar în anul 1987 în cadrul ei şi-a început activitatea laboratorul psiho-fiziologic. 

Sarcinile principale ale Comisiei medicalecentrale Serviciului medical alMAI sunt:

- selectarea şi expertiza medico-militară strictă a candidaţilor la angajare în organele de afaceri interne şi în trupele de carabinieri,

- selectarea şi expertiza medico-militară strictă a candidaţilor pentru înmatricularea la studii în instituţiile de învăţământ ale MAI, luând în consideraţie specificul lucrului cu populaţia, dreptul la port-armă şi aplicarea armei de foc;

- selectarea şi expertiza medico-militară strictă a colaboratorilor organelor şi subdiviziunilor afacerilor interne în vederea aprecierii aptitudinii pentru serviciu la avansarea în funcţie sau la transfer la alt serviciu, precum şi la depistarea la colaboratori a maladiilor, ce prevăd inaptitudine pentru serviciul militar;

- stabilirea legăturii cauzale a schilodirilor (rănirilor, traumelor, contuziilor) şi maladiilor cu satisfacerea serviciului în organele afacerilor interne (militar), aflarea pe front sau participarea la alte acţiuni de luptă.

Îndeplinind sarcinile indicate, colectivul Comisiei medicalecentrale a fost condus de locotenent-colonel al s/i A. Prisacari, locotenent-colonel al s/i I. Susarencu, locotenent-colonel al s/i T. Bîlici, locotenent-colonel de poliţie V. Chiaburu, maior de poliţie O. Nani, care au adus un aport considerabil în completarea rândurilor organelor afacerilor interne cu lucrători apţi pentru îndeplinirea sarcinilor ce stau în faţa lor. În prezent şef al Comisiei medicale centrale este dl Octavian Alexa.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b.
Telefoane de contact:
şef al CMCe – 022-25-41-24;

 

Centrul de sănătate publică (CSP) este o subdiviziune al Serviciului medical (SM) MAI, a fost organizat şi activează din anul 1974 în componenţa secţiei supraveghere şi profilaxia bolilor infecţioase şi laboratorului bacteriologic.

Organigrama CSP prevede 8 funcţii: medic şef, medic igienist, medic epidemiolog, medic bacteriolog, doi felceri laboranţi, asistent al medicului epidemiolog, infirmiera.

CSP cu laboratorul bacteriologic sunt amplasate în sediul spitalului MAI, ocupă spaţii aparte la etajul I al clădirii. În anul 2010 încăperile Centrului au fost capital reparate şi reutilate cu mobilier, inventar de birou, calculatoare conectate la internet; birourile sunt racordate la sistemele centralizate de apeduct, canalizare şi termoficare.

La finele anului 2010 activitatea CSP şi laboratorului bacteriologic a fost evaluată de comisia de experţi din cadrul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, în rezultatul căreia instituţiile au fost acreditate cu eliberarea certificatului nr.542 din 15.10.2010.

CSP al SM activează în conformitate cu prevederile Legii nr.10-XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi respectiv Hotărîrii Guvernului nr.384 din 12.05.2010.

Sarcinile şi funcţiile de bază a CSP sunt următoarele:

- supravegherea respectării prevederilor legislaţiei sanitare în domeniul sănătăţii publice în teritoriul deservit;

- organizarea vaccinărilor conform Programului Naţional de imunizări;

- controlul privind respectarea condiţiilor de muncă, alimentare, instruire, educaţie, trai şi odihnă a angajaţilor afacerilor interne şi a altor contingente aflate la asistenţa medicală în IMS.

- monitorizarea şi evidenţa bolilor infecţioase şi parazitare conform actelor normative şi organizarea măsurilor profilactice şi de asanare în focarele de boli infecţioase;

- eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare la obiectivele din cadrul MAI, care corespund cerinţelor sanitare în vigoare;

- gestionarea activităţilor de promovare a sănătăţii, educaţiei pentru sănătate şi informare a angajaţilor afacerilor interne;

- efectuarea investigaţiilor de laborator a produselor alimentare, apei potabile, aerului ş.a. factori de mediu ce influenţează sănătatea publică;

- aplicarea măsurilor de sancţionare către persoanele care au comis contravenţii sanitare la obiectivele afacerilor interne.

În anul 2012 la evidenţă şi controlul CSP au fost 218 obiective, inclusiv administrativ-publice – 140, alimentare – 37, cu profil industrial – 4, pentru copii – 1, radiologice – 3, altele – 33.

În rezultatul vizitelor şi deplasărilor de serviciu în teritoriu, colaboratorii CSP au înaintat 458 propuneri persoanelor cu funcţie de răspundere pentru înlăturarea neajunsurilor în asigurarea sanitaro-epidemiologică şi îmbunătățirii stării sanitare în subdiviziuni. La sfîrşitul anului indicele îndeplinirii propunerilor şi prescripţiilor sanitare a constituit 86,5%, parţial au fost îndeplinite 4,8%, cu termen de executare neexpirat – 5,7%, nu s-au îndeplinit 3% din propuneri.

Nivelul morbidităţii infecţioase, înregistrat în rîndul angajaţilor MAI, la toate nozologiile, este mai mic faţă de indicatorii Ministerului Sănătăţii. 
CSP prin activităţile care le realizează în organele şi subdiviziunile afacerilor interne contribuie la ocrotirea sănătăţii efectivului şi colaboratorilor aflaţi la asistenţă medicală în IMS ale MAI. CSP este condus din anul 1975 de către dl Ion Timciuc.

Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b
e-mail: ion.timciuc@mai.gov.md;
Telefoane de contact:
şeful CMP – 022-25-41-68.

 

Centrele curativ-profilactice „Nord” (or. Edineţ) şi „Sud” (or. Cahul) au fost create în anul 2000 ca subdiviziuni în subordonare directă a Serviciului medical al MAI.

Sarcinile principale:

- acordarea asistenţei medicale primare colaboratorilor organelor afacerilor interne, trupelor de carabinieri, acordarea asistenţei medicale prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, persoanelor asigurate, altor persoane întărite la deservire în cadrul centrului;

- aplicarea în practică a metodelor şi mijloacelor contemporane de profilaxie, diagnostic şi tratament a maladiilor;

- elaborarea şi realizarea unor măsuri, vizînd profilaxia maladiilor, micşorarea nivelului de traumatism şi morbidităţii, inclusiv cu incapacitate temporară de muncă;

- efectuarea consultaţiilor medicale în centru a persoanelor deservite;

- acordarea asistenţei medicale de urgenţă în cazurile unor afecţiuni acute şi accidente (traumatism, intoxicaţii etc.) şi în caz de necesitate redicționarea bolnavului la altă unitate medicală în conformitate cu indicaţiile medicale;

- depistarea precoce a maladiilor, efectuarea la timp a examenului medical şi tratamentului bolnavilor, selectarea pacienţilor, care necesită tratament în staţionar şi pregătirea lor pentru internare programată în Spital;

- asigurarea succesivităţii în activitatea centrului şi conlucrării eficace cu Policlinica, Spitalul, Comisia medicală centrală, Centrul de sănătate publică, serviciile teritoriale de asistenţă medicală de urgenţă şi alte instituţii medico-sanitare publice ale MS;

- lucrul în domeniul expertizei incapacităţii de muncă cu trimiterea bolnavilor în modul stabilit la Comisia medicală centrală a MAI şi Consiliilepentru Determinarea Dezabilității şi Capacităţii de Muncă din teritoriu;

- efectuarea anuală a examenului medical profilactic a colaboratorilor organelor afacerilor interne întăriţi la deservire cu prezentarea rezultatelor Serviciului medical al MAI;

- realizarea unui complex de măsuri sanitaro-antiepidemice (vaccinări profilactice, măsurile corespunzătoare în focarele de maladii infecţioase, dermatologice contagioase);

- informarea Centrului de sănătate publică al Serviciului medical al MAI şi teritorial în modul stabilit, despre cazurile depistate de maladii infecţioase şi parazitare, intoxicaţii depistate la persoanele deservite şi despre cazurile de nerespectare a regulilor sanitare şi igienice în subdiviziunile organelor afacerilor interne din zona de deservire.

Colectivul Centrului curativ-profilactic „Nord” este condus de către dl Gheorghe Movilă, cel de la Centrul curativ-profilactic „Sud” – de către dl Anatolie Malcov.

Contacte:
CCPz „Nord” – or. Edineţ, str. Independenţei 81. tel. – (0246) 2-38-55;
e-mail: gheorghe.movila@mai.gov.md;
CCPz „Sud” – or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 27. tel. – (0299) 2-74-14;
e-mail: anatolie.malcov@mai.gov.md.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni