Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Servicii a Serviciului Tehnologii Informaţionale

Eliberarea actelor juridice

 

Serviciul tehnologii informaţionale al MAI prestează servicii informaţionale persoanelor fizice şi juridice, organelor administraţiei publice şi instituţiilor non-guvemamentale în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27.10.2014 „pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor

administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia” şi Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 108 din 10.04.2015 сu privire la aprobarea Instrucţiunii privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale al MAI..

 

Serviciul tehnologii informaţionale eliberează următoarele acte juridice:

- cazier judiciar eliberat pentru practicarea activităţii de antreprenoriat;

- cazier judiciar pentru persoane fizice şi juridice;

- certificat despre unitatea de transport în căutare;

- certificat privind căutarea persoanei sau unităţii de transport după hotarele ţării,

- certificat privind verificarea persoanelor juridice după hotarele ţării,

- cazier contravenţional eliberat persoanelor fizice şi juridice.

- certificat de cazier judiciar detaliat.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.3465-Xl din 01.09.1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, actele juridice eliberate contra plată conform tarifelor stabilite sînt perfectate în limba de stat şi în limba rusă.

Cererea electronică privind eliberarea cazierelor judiciare şi cazierelor contravenţionale se depune de către persoana fizică:

a) pe portalul guvernamental al serviciilor electronice www.servicii.gov.md. la compartimentul Ministerului Afacerilor Interne;

b) prin intermediul terminalelor electronice de plată, prin completarea cîmpurilor obligatorii şi confirmarea electronică a plăţii;

c) prin intermediul instituţiilor bancare abilitate.

 

Cerere pentru cazier judiciar pentru persoana fizică poate fi  depusă online pe portalul servicii.gov.md, la Mobiasbanca, Banca de Economii, Victoriabank, terminalele de plata sau direct la sediul Serviciului tehnologii informaţionale al MAI;

 

Cererea privind eliberarea actelor juridice se depune de către persoana juridică la Ghişeul unic al STI al MAI, iar pentru eliberarea cazierelor contravenţionale, inclusiv şi la inspectoratul de poliţie raional.

 

Primirea cererilor se efectuează la sediul Serviciului tehnologii informaţionale pe

adresa: municipiul Chişinău, strada lacob Hîncu, 3A, în zilele lucrătoare între orele 9:00-12:00 şi 13:00-17:00.

 

Pentru ridicarea actelor judiciare solicitate este necesar de a prezenta la ghişeu:

- actul de identitate;

- bonul de plată (achitat prin intermediul filialelor şi sucursalelor BC Mobiasbanca,  SA „Banca de Economii”, SA ’Victoriabank” şi terminalelor de plată);

 

Cererile pentru eliberarea actelor juridice se depun personal, sau de către reprezentantul legal (în baza procurii).

 

Costul și durata prestării serviciului:

Cazier judiciar/contraventional pentru persoana fizică  - 60 lei timp de o zi / 30 lei timp de 10 zile calendaristice

Certificat de cazier detaliat – 125 lei timp de o zi/60 lei timp de 10 zile calendaristice.

 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, sunt primite spre executare numai cererile depuse de către:

- solicitant (la prezentarea actului de identitate);

- reprezentantul legal al solicitantului (la prezentarea originalului procurii autentificate notarial).

 

Cancelariile inspectoratelor de poliţie sunt autorizate să recepţioneze de la cetăţeni cererile şi bonurile de plată pentru perfectarea cazierelor judiciare şi contravenţionale în decursul a 10 zile lucrătoare, în conformitate cu prevederile Instrucţiunii aprobate prin ordinul ministrului afacerilor interne nr. 60 din 03.03.2014 " Cu privire fa aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a actelor permisive, cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne”.

 

Reabilitarea victimelor represiunilor politice

 

În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1225-XII din 08.12.1992 „privind reabilitarea victimelor represiunilor politice”, Serviciul gestiune arhivă a Direcţiei servicii publice și guvernamentale a STI, în baza deciziilor adoptate de către Comisia MAI privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, eliberează următoarele certificate:

  – certificate de reabilitare;

  – copii autentificate ale documentelor din Arhivă Centrală a MAI.

 

Primirea cererilor şi eliberarea certificatelor se efectuează de luni pînă joi între orele 8.00-12.00 şi 13.00-17.00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 75.

 

Documentele necesare pentru obţinerea certificatelor corespunzătoare:

1. Actele stării civile care confirmă legătura de rudenie cu persoanele represate (în original şi copia);

2. Buletin de identitate (paşaport) în original şi copia;

3. Pentru persoanele născute în locurile de deportare pîna la eliberarea părinţilor – adeverinţa de naştere în original si copia;

 

Executarea cererilor de reabilitare se efectuează în conformitate cu art. 5 al Legii Republicii Moldova nr. 1225-XII din 08.12.1992 „Privind reabilitarea victimelor represiunilor politice” în termen de pînă la trei luni.

 

 

Monitorizarea traficului rutier

 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului””, Serviciul tehnologii informaţionale este deţinătorul şi registratorul Sistemului, care, în procesul de îndeplinire a funcţiilor, asigură formarea resursei informaţionale caracteristică domeniului monitorizării şi asigurării securităţii circulaţiei rutiere.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni