Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Misiunea, funcţii şi atribuţii - SDOI

    Serviciul dirijare operaţională şi inspectare este subdiviziunea specializată, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care realizează atribuțiile Ministerului privind dirijarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea și controlul activităților desfășurate în domeniile de activitate, reieșind din prevederile legislației în vigoare.

    Serviciul se subordonează ministrului afacerilor interne.

    Personalul Serviciului este format din funcţionari publici cu statut special în privinţa cărora se aplică statutul de poliţist, conform prevederilor Legii nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi personal de deservire tehnică.

    Serviciul activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, actele legislative şi normative în vigoare, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

    Misiunea Serviciului constă în dirijarea operaţională integrată cu forţele şi mijloacele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, monitorizarea evenimentelor și realizarea managementului informației din sfera de competență a MAI, asigurarea suportului decizional conducerii MAI în procesul de realizare al managementului integrat al crizelor, coordonarea acțiunilor Ministerului cu alte autorități ale statului abilitate cu competențe în gestionarea crizelor, evaluarea şi controlul activităţii de serviciu ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului. 

         În vederea realizării misiunii sale, funcţiile de bază ale Serviciului sunt: 

    -monitorizarea evenimentelor și realizarea managementului informației din sfera de competență a MAI;

    -coordonarea îndeplinirii în mod unitar de către forțele Ministerului Afacerilor Interne a măsurilor planificate;

    -asigurarea suportului decizional conducerii Ministerului în procesul de realizare al managementului integrat al forțelor și mijloacelor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului;

    -asigurarea, la indicația conducerii MAI, a dirijării operaţionale integrate cu forţele şi mijloacele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

    -coordonarea acțiunilor Ministerului cu alte autorități ale statului abilitate cu competențe în gestionarea crizelor;

    -evaluarea şi inspectarea activităţii de serviciu a subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului.

        Serviciul dirijare operaţională şi inspectare are următoarele atribuţii: 

    -asigură suportul conducerii MAI în dirijarea operaţională integrată cu forţele şi mijloacele MAI, ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

    -monitorizează evenimentele și asigură managementul informației din sfera de competență a MAI;

    -efectuează analiza informațiilor și datelor privind potențialele riscuri și amenințări la adresa ordinii publice, precum și apariția altor situații de criză posibile care presupun utilizarea mai multor categorii de forțe şi mijloace din cadrul MAI și altor instituții ale statului (evenimente publice de amploare, manifestații de protest care pot afecta viața economică și socială, vizite oficiale, summit-uri, conferințe etc.);

   -pregătește documentele specifice Parlamentului, Președinției, Consiliului Suprem de Securitate, Guvernului și altor autorități interesate ale statului, pe domeniul de competenţă; 

   -propune conducerii MAI, în cazul declanșării situațiilor de criză, punerea în aplicare a planurilor speciale de acțiuni; 

   -coordonează îndeplinirea în mod unitar de către forțele Ministerului Afacerilor Interne a măsurilor planificate și asigură managementul integrat al forțelor și mijloacele antrenate;

   -propune conducerii MAI punerea în aplicare a planurilor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză și acțiunilor de ordine publică; 

   -coordonează procesul de elaborare a planurilor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză și acțiunilor de ordine publică;

   -coordonează procesul de planificare a misiunilor de asigurare a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice și gestionare a situațiilor de criză, care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI, precum și ale altor autorități ale statului, în baza planurilor de cooperare interinstituțională;

   -elaborează și avizează proiecte de acte normative și documente de politici pe domeniul de competență atribuit Serviciului;

   -elaborează standarde operaţionale în domeniul de activitate;

   -stabilește sistemul de alarmare / alertare a autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului;

   -realizează completarea registrului acțiunilor în cazul declanșării situațiilor de criză ce implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI, precum și din cadrul altor autorități ale statului;

   -asigură funcționalitatea organului central de conducere operativă constituit la nivelul MAI pentru asigurarea managementului integrat al crizelor în domeniul ordinii și securității publice;

   -efectuează controlul activităților de planificare și realizare a misiunilor de asigurare a ordinii publice și gestionare a situațiilor de criză în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI; 

   -acordă suport metodologic autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului la planificarea operațională a misiunilor de asigurare a ordinii publice și gestionare a situațiilor de criză care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI;

   -verifică stadiul de pregătire și de ridicare graduală a capacității operaționale a forțelor Ministerului Afacerilor Interne, evaluează posibilitățile instituționale de răspuns la situațiile de criză, precum și modul de aplicare a standardelor operaționale;

   -planifică, organizează şi efectuează inspectări complexe și de verificare ale subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului; 

   -realizează, la indicaţia ministrului afacerilor interne, inspectări inopinate a activității de serviciu ale subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

   -prezintă conducerii MAI, în termenele stabilite, raportul (nota informativă) privind rezultatele inspectărilor efectuate cu concluziile de rigoare, precum și propune măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru remedierea neajunsurilor și iregularităților constatate;

   -desfăşoară, la indicația ministrului afacerilor interne, anchete de serviciu în privinţa angajaților autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, constatate în cadrul activităţilor de control;

   -efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform legislaţiei în vigoare; 

   -realizează activităţi de prevenire şi investigare a infracţiunilor şi contravenţiilor, în limitele competenţei, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

   -verifică, în cadrul inspectărilor efectuate, gradul (nivelul) de implementare şi realizare de către subdiviziunile autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului a prevederilor actelor normative și modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în documentele de politici naționale, intersectoriale, sectoriale și departamentale cu incidență în domeniul de competență, precum şi indicaţiilor conducerii MAI;

   -evaluează, în cadrul inspectărilor efectuate, modul de gestionare a resurselor materiale şi umane în cadrul subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

   -evaluează, în cadrul inspectărilor efectuate, activitatea managerială a autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, precum şi oferă recomandări privind sporirea eficienţei managementului;

   -înaintează sesizări, conform indicației, conducătorilor subdiviziunilor autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului, privind lichidarea neajunsurilor şi iregularităților constatate în cadrul activităţilor desfăşurate de către angajaţii Serviciului, precum şi solicită informaţii în scris, în termenul stabilit, despre măsurile întreprinse în acest sens; 

   -monitorizează modul de lichidare a neajunsurilor şi iregularităților constatate în cadrul inspectărilor desfăşurate de către angajaţii Serviciului, cu informarea conducerii MAI și înaintarea propunerilor de rigoare;

   -implementează bunele practici, precum și recomandările organismelor Uniunii Europene cu incidență în domeniul de activitate;

   -exercită lucrări de secretariat şi arhivă în conformitate cu legislaţia în vigoare;

   -exercită și alte atribuții în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni