Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Sarcinile Serviciului medical a MAI - Serviciul medical

Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile Serviciului medical
Misiunea Serviciului medical constă în păstrarea, monitorizarea şi fortificarea sănătăţii angajaţilor MAI, personalului pensionat şi a altor categorii de personal, prin organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale prin intermediul instituţiilor medico-sanitare din subordine, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.
În vederea realizării misiunii sale, Serviciul medical are următoarele funcţii de bază:
1) sporirea accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală de performanţă; 
2) organizarea şi asigurarea asistenţei medicale primare, specializate de ambulator, spitaliceşti şi serviciilor medicale de înaltă performanţă pentru angajaţii MAI, personalul pensionat şi alte categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
3) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;
4) asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare publice în vederea asigurării spectrului integral de servicii medicale necesare pacientului;
5) organizarea şi asigurarea expertizei medicale în cadrul MAI;
6) organizarea şi asigurarea regimului sanitar-igienic şi antiepidemic în cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.
 
Reieşind din funcţiile de bază Serviciul medical are următoarele atribuţii:
1) Întru realizarea sporirii accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală de performanţă, asigură:
a) acordarea asistenţei metodologice şi didactice instituţiilor medico-sanitare din subordine în domeniile de activitate, examinarea propunerilor, cererilor şi petiţiilor persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) acordarea asistenţei consultative şi organizator-metodice unităţilor medicale din autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI;
c) monitorizarea şi evaluarea activităţii instituţiilor medico-sanitare din subordine şi structurilor medicale din autorităţile administrative şi instituţiile
din subordinea MAI cu înaintarea propunerilor privind optimizarea structurii şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în cadrul instituţiilor medicale departamentale;
d) selectarea personalului calificat la angajare în instituţiile medico-sanitare ale MAI;
e) procurarea echipamentului, medicamentelor şi consumabilelor necesare pentru prestarea serviciilor medicale, precum şi a altor bunuri necesare pentru activitatea sa, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii şi a prezentului Regulament;
f) asigurarea cu medicamente şi consumabile a contingentului deservit, în conformitate cu actele normative în vigoare; 
g) încheierea contractelor cu persoane terţe, cu prestatorii de servicii aferente activităţii de bază (spălătorii, alimentaţie, reţele de comunicaţii, de canalizare etc.);
h) conlucrarea eficientă cu subdiviziunile aparatului central şi autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI, direcţiile şi Instituţiile medico-sanitare publice ale MS, organizaţiile internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale etc.;
i) realizarea managementului logistic şi de asigurare tehnico-materială a instituţiilor medico-sanitare din subordine;
j) realizarea altor atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
 
2) Întru realizarea organizării şi asigurării asistenţei medicale primare, specializate de ambulator, spitaliceşti, servicii medicale de înaltă performanţă, pentru angajaţi MAI, personal pensionat şi alte categorii de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare, asigură:
a) planificarea serviciilor medicale în conformitate cu priorităţile şi necesităţile contingentului deservit;
b) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi cu actele normative în vigoare;
c) prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor medicale facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale;
d) acordarea asistenţei medicale în situaţii excepţionale (conflicte militare, calamităţi naturale, tehnogene şi similare lor);
e) realizarea măsurilor de profilaxie, de tratament al maladiilor şi a măsurilor de supraveghere şi reabilitare a pacienţilor în conformitate cu normele stabilite în condiţii de ambulator şi la domiciliu;
f) asigurarea echităţii şi liberei alegeri a medicului de familie;
g) organizarea măsurilor de mobilizare a comunităţii în susţinerea modului sănătos de viaţă şi diminuarea pe toate căile a acţiunii factorilor de risc;
h) prestarea serviciilor medicale contra plată, în baza actelor normative în vigoare;
i) coordonarea activităţii specialiştilor principali netitulari ai Serviciului în domeniul prestării serviciilor medicale.
 
3) Întru realizarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia, asigură: 
a) organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate; 
b) organizarea autoinstruirii, perfecţionării şi specializării lucrătorilor medico-sanitari şi farmaceutici în instituţiile de profil;
c) implementarea tehnologiilor moderne orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi calităţii serviciilor medicale (respectarea standardelor, ghidurilor de tratament şi protocoalelor clinice aprobate etc.);
d) colectarea, crearea şi gestionarea eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informaţiilor conducerii MAI şi MS despre activitatea instituţiilor medico-sanitare subordonate Serviciului medical;
e) monitorizarea şi centralizarea indicatorilor principali de sănătate, asigurarea gestionării adecvate a bazelor de date cu caracter medical, colectate de la instituţiile medico-sanitare din subordine şi raportarea rezultatelor către conducerea MAI în modul şi termenii stabiliţi;
f) respectarea legislaţiei cu privire la protecţia informaţiei şi controlul aplicării acesteia, în special dreptul la informare, acces la date, protecţie şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal;
g) examinarea propunerilor, cererilor şi reclamaţiilor persoanelor fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 
4) Întru realizarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare publice în vederea cuprinderii spectrului integral de servicii medicale necesare pacientului, asigură:
a) încheierea contractelor cu Instituţiile medico-sanitare publice subordonate MS, prestatoare de servicii medicale;
b) conlucrarea adecvată cu alţi prestatori de servicii medicale pentru asigurarea integrităţii şi continuităţii tratamentului, respectarea principiilor de etapizare a asistenţei medicale.
 
5) Întru realizarea organizării şi asigurării expertizei medicale în cadrul MAI, asigură:
a) efectuarea expertizei medicale la angajare în serviciu în subdiviziunile MAI;
b) efectuarea expertizei medicale a candidaţilor la înmatriculare la studii în instituţiile de învăţămînt ale MAI;
c) efectuarea expertizei medicale a angajaţilor cu statut special din cadrul autorităţilor publice şi instituţiilor din subordinea MAI la îndreptarea de către serviciile resurse umane, în conformitate cu actele normative în vigoare.
 
6) Întru realizarea organizării şi asigurării regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic în cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, asigură:
a) coordonarea supravegherii de stat a sănătăţii publice efectuată în cadrul MAI, prin intermediul medicului-şef sanitar de stat al MAI (concomitent şef al Serviciului medical) şi medicului şef-adjunct sanitar de stat al MAI (concomitent medic şef al Centrului de Sănătate Publică a Serviciului medical);
b) organizarea şi coordonarea activităţii instituţiilor medico-sanitare din cadrul MAI, întru realizarea prevederilor actelor legislative în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice, prevenirii şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile, Programelor Naţionale şi teritoriale privind asigurarea sănătăţii publice;
c) supravegherea respectării legislaţiei sanitare în proiectele de construcţie, reconstrucţie a obiectivelor din cadrul MAI şi la etapele de dare în exploatare şi funcţionare (excepţie obiectivele alimentare);
d) supravegherea implementării şi realizării planurilor de control al infecţiilor nosocomiale în instituţiile medico-sanitare subordonate Serviciului;
e) organizarea măsurilor profilactice şi de asanare în focarele de boli transmisibile;
f) prezentarea de informaţii şi rapoarte conducătorilor aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, cu propuneri şi recomandări de ameliorare a sănătăţii publice în raport cu factorii ce o determină;
g) supravegherea regimului de alimentaţie în colectivităţi (instituţii de învăţămînt,  medico-sanitare, unităţi militare din subordinea Departamentului Trupelor de Carabinieri şi Izolatoarele de Detenţie Provizorie din subdiviziunile MAI);
h) supravegherea şi evaluarea morbidităţii infecţioase, toxiinfecţiilor alimentare şi factorilor nocivi ce influenţează sănătatea populaţiei, precum şi organizarea măsurilor de răspuns şi controlul realizării lor.
 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni