Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Baza legislativă și normativă - SPIA

CADRUL NORMATIV AL ACTIVITĂŢII

SERVICIULUI PROTECŢIE INTERNĂ ŞI ANTICORUPŢIE

 

 

ÎN DOMENIUL ANTICORUPŢIEI:

 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
 • Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interes;
 • Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 • Legea nr. 269-XVI din 12.12.2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf);
 • Legea nr. 252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28.07.2008 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 707 din 09.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind avertizorii de integritate.

 

SECURITATEA STATULUI ŞI SECRETUL DE STAT:

 • Legea nr. 112-XVI din 22.05.2008 pentru aprobarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 618-XIII din 31.10.1995 securităţii statului;
 • Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 619-XIII din 31.10.1995 privind organele securităţii statului;
 • Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;
 • Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigaţii;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 411 din 25.05.2010 privind aprobarea Nomenclatorului informaţiilor atribuite la secretul de stat;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi altor persoane juridice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1514 din 29.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la reglementarea accesului în sediile ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale;
 • Ordinul MAI nr. 100 din 30.03.2012 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi subdiviziunilor subordonate şi desconcentrate ale acestuia”;
 • Ordinul MAI nr. 406 din 31.12.2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind asigurarea securităţii sediilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului”.

 

LISTA CONVENȚIILOR INTERNAȚIONALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (Paris, 10 decembrie 1948)
 • Convenția pentru protecția drepturilor omului și libertăților fundamentale (Roma, 4 noiembrie 1950)
 • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene document
 • Convenția privind statutul refugiaților (Geneva, 28 iulie 1951)
 • Convenția privind statutul apatrizilor (New York, 28 septembrie 1954)
 • Convenția privind reducerea cazurilor de apatridie (New York, 30 august 1961)
 • Convenția internațională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (New York, 21 decembrie 1965)
 • Convenția internațională cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (16 decembrie 1966)
 • Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, adoptată de Conferința generală UNESCO de la Paris (23 noiembrie 1972)
 • Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite (18 decembrie 1979)
 • Convenția împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (10 decembrie 1984)
 • Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (20 noiembrie 1989)
 • Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare (Strasbourg, 5 noiembrie 1992)
 • Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale (1 februarie 1995)
 • Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane (Varșovia, 16 mai 2005)

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni