Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Atribuţii - SPIA

 

Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI are următoarele atribuţii:

 

1) desfăşoară măsuri pentru identificarea, prevenirea şi contracararea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor susceptibile să compromită securitatea MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului;

 

2) efectuează analiza şi evaluarea riscurilor susceptibile să compromită siguranţa MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 

3) desfăşoară măsuri de preîntîmpinare a accesului neîntemeiat la informaţiile atribuite la secret de stat, de descoperire şi lichidare a surselor de divulgare a acestora în procesul de activitate a MAI, a autorităţilor administrative şi a instituţiilor din subordinea Ministerului;

 

4) exercită supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării protecţiei informaţiilor atribuite la secret de stat în cadrul MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 

5) efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform legislaţiei;

 

6) desfăşoară activităţi de colectare, stocare, procesare şi analiză a informaţiilor;

 

7) asigură reacţionarea promptă la sesizările, comunicările şi alte informaţii despre ilegalităţile comise de către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului;

 

8) acordă sprijinul necesar organelor Procuraturii şi de urmărire penală în cadrul procesului penal;

 

9) asigură, în limitele competenţei, combaterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, a conflictelor de interes în care ar putea fi implicaţi angajaţii ai aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului;

 

10) organizează şi realizează testarea integrităţii profesionale, conform legislaţiei în vigoare;

 

11) organizează şi efectuează monitorizarea stilului de viaţă, în condiţiile legislaţiei în vigoare;

 

12) identifică şi evaluează riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale de corupţie;

 

13) examinează şi coordonează proiectele actelor administrative (ordine, dispoziţii etc.) înaintate spre semnare conducerii MAI, în vederea neadmiterii influenţelor corupţionale şi conflictelor de interes;

 

14) realizează activităţi de descoperire, prevenire, curmare şi investigare a ilegalităţilor comise de către angajaţii aparatului central al MAI, ai autorităţilor administrative şi ai instituţiilor din subordinea Ministerului, în limitele competenţei, conform legislaţiei;

 

15) realizează măsuri de prevenire şi curmare a angajării în cadrul aparatului central al MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului a persoanelor care ar periclita securitatea instituţională;

 

16) înfăptuieşte controlul special al candidaţilor la angajare şi promovare în funcţiile publice cu statut special, stabilite în nomenclatorul aprobat de ministru;

 

17) asigură securitatea, integritatea, onoarea, demnitatea, reputaţia profesională, drepturile şi interesele legitime ale personalului aparatului central al MAI, al autorităţilor administrative şi al instituţiilor din subordinea Ministerului, în limita competenţei;

 

18) examinează petiţii, alte informaţii şi efectuează anchete de serviciu, conform competenţei;

 

19) analizează starea legalităţii şi disciplinei în cadrul MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului şi propune soluţii de redresare a situaţiei la compartimentul dat;

 

20) exercită monitorizarea şi supravegherea activităţii subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI cu competenţe în domeniul securităţii interne;

 

21) organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv pe segmentul de competenţă al Serviciului;

 

22) participă şi acordă asistenţă la elaborarea şi realizarea politicilor în domeniul de activitate al Serviciului;

 

23) monitorizează şi înaintează propuneri de implementare a documentelor de politici naţionale şi sectoriale în domeniul protecţiei interne, prevenirii şi combaterii corupţiei;

 

24) asigură asistenţa metodologică pe segmentul de competenţă al Serviciului;

 

25) propune ministrului afacerilor interne îmbunătăţirea cadrului normativ şi soluţii de înlăturare a lacunelor, riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor depistate în activitatea MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, conform domeniului de competenţă;

 

26) organizează şi realizează managementul operaţional al Serviciului;

 

27) înfăptuieşte planificarea activităţii Serviciului şi subdiviziunilor acestuia, precum şi exercită evidenţa şi monitorizarea exercitării măsurilor planificate;

 

28) colaborează cu subdiviziunile aparatului central al MAI, ale autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului şi alte organe de ocrotire a normelor de drept pe domeniul de activitate al Serviciului;

 

29) asigură buna comunicare cu presa şi cetăţenii, promovarea în societate atît a imaginii Serviciului, cît şi a MAI în domeniul de activitate, conform competenţei;

 

30) exercită lucrări de secretariat şi arhivă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

 

31) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni